تعریف ساده اهرم


حواس وسيله ي کشف نيست بلکه فقط وسيله ي ارتباط عملي پيدا کردن با عالم خارج است و همين طور عقل .آن همان مايه ي دانشي است که در جانوران ، غريزه و در انسان ، عقل را به وجود مي آورد . از آن مايه ي دانش در انسان قوه ي اشراقي به وديعه گذاشته شده که در عموم به حال ضعف و ابهام و محو است ، ولي ممکن است که قوت و کمال يابد تا آنجا که شخص متوجه شود که آن اصل اصيل در او نفوذ کرده مانند آتشي که در آهن نفوذ و آنرا سرخ مي کند . به عبارت ديگر اتصال خود را با مبدا در مي يابد و آنش عشق در او افروخته مي شود ، هم تزلزل خاطري که از عقل در انسان رخ کرده مبدل به اطمينان مي گردد ، هم علاقه اش از جزئيات سلب مي شود

علوم تجربی

علوم تجربی ، پاسخ فعالیت ها ، انیمیشن ، عکس و مطالب متنوع و آزاد

ماشین های ساده ( اهرم ها )

یک ماشین ساده ابزاری است که انجام کارها را برای انسان آسان‌تر می‌کند.

هنگام کار کردن با ماشین‌های ساده، کمیت های انرژی و کار ثابت می‌مانند و ممکن است نیرو ، توان ، سرعت و مسافت تأثیر نیرو و یا جهت نیرو تغییر کنند.

انواع ماشین‌های ساده :

به طور کلی ۶ نوع ماشین ساده داریم که عبارت‌اند از:

یکی از ویژگی‌های ماشین‌ها، مزیت مکانیکی آنها است که رابطهٔ کلی آن چنین است:

  • نیروی مقاوم (نیرویی که ماشین بر جسم وارد می‌کند) تقسیم بر نیروی محرک (نیرویی که ما بر ماشین وارد می‌کنیم).

بازده یا راندمان ماشین‌های ساده از رابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:

  • انرژی یا کار مفید گرفته شده از ماشین تقسیم بر کل انرژی داده شده به آن. (برای اینکه بازده بر حسب درصد بیان شود، حاصل تقسیم را در ۱۰۰ ضرب می‌کنند)

اهرم یکی از ۶ نوع ماشین ساده است.

مثال ساده‌ای برای اهرم‌ها الاکلنگ است. اهرم‌های دیگر عبارت‌اند از: جارو، انواع قیچی ، فندق شکن، انبر دست ، فرقون و . .

اهرم از سه بخش بازوی محرک، بازوی مقاوم و تکیه گاه تشکیل شده است.نیروی محرک بر بازوی محرک وارد می‌شود و نیروی مقاوم که معمولاً وزنه است، بر بازوی مقاوم وارد می‌شود. اهرم‌ها بسته به محل تکیه‌گاه به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند.

در اهرم نوع اول تکیه گاه در وسط قرار گرفته و نیروی محرک و مقاوم هر یک به دو سر اهرم وارد می شوند مانند تصویر :

در اهرم نوع دوم نیروی مقاوم در وسط اهرم قرار گرفته و تکیه گاه و نیروی محرک هر کدام در یک سراهرم قرار گرفته اند . این اهرم علاوه بر انتقال نیرو موجب افزایش نیرو نیز می شود.

در اهرم نوع سوم نیروی محرک در وسط قرار گرفته و نیروی مقاوم و تکیه گاه در دو سر اهرم قرار دارند . این اهرم موجب افزایش سرعت انجام کار و مسافت اثر نیرو می شود . به تصویر توجه کنید :

مزیت مکانیکی یک اهرم به ما نشان می‌دهد که استفاده از یک اهرم (به طور کلی هرماشین ساده ) چه قدر مفید است و ماشین،نیروی وارده را چند برابر کرده است.

رابطه کلی برای تمام ماشین‌ها یا مزیت مکانیکی واقعی ('A) : نیروی مقاوم R (نیرویی که ماشین بر جسم وارد می‌کند) تقسیم بر نیروی محرک E (نیرویی که ما بر ماشین وارد می‌کنیم).

رابطه تعریف ساده اهرم ویژه اهرم‌ها در صورت وجود نداشتن اصطکاک ( مزیت مکانیکی کامل (A) ) : در صورت وجود نداشتن اصطکاک مزیت مکانیکی کامل داریم که از تقسیم طول بازوی محرک (L E )، بر طول بازوی مقاوم (L R ) به دست می‌آید:

L E : طول بازوی محرک

L R : طول بازوی مقاوم

پیچ در واقع سطح شیبداری است که یک محور یا یک استوانه را دور می‌زند. در مورد پیچها می‌دانید که آنها قطعات چوبی یا فلزی را به یکدیگر متصل می‌کنند. اما این تنها مورد استفاده پیچ نیست. می‌توانید شیشه‌هایی را که در منزل دارید امتحان کنید و بعضی از آنها درپوشی دارند که روی آنها پیچیده می‌شود. مثالهای دیگر از کاربرد پیچ عبارت‌اند از چرخ گوشت ، پنکه ، ملخ هواپیما و انواع گیره‌های مورد استفاده در کارگاه‌های نجاری و غیره.

یک سطح شیب دار متحرک است و معمولا از دو سطح شیب دار ساخته شده است. نوک تبر, قیچی, چاقو و هر وسیله تیز و برنده گوه است. یکی از کاربردهای گوه شکاف دادن تنه درختان است.

وقتی با پتک به گوه نیرو وارد می شود, گوه به جلو رانده می شود در نتیجه از طریق سطوح جانبی گوه, نیروی بزرگتری به هر طرف شکاف وارد می شود.

نکته1: طول گوه جابه جایی نیروی محرک و ضخامت گوه, جابه جایی نیروی مقاوم است.

نکته2: طول گوه را با L ضخامت گوه را با t نشان می دهند.

نکته: هر چه طول گوه نسبت به ضخامت گوه بیش تر باشد, یعنی گوه نازک تر باشد, مزیت مکانیکی کامل آن بیش تر است.

به کمک شبیه سازی زیر انواع ماشین های ساده را شناسایی کنید .

1.تکیه گاه در کدام یک از وسایل زیر در وسط قرار دارد؟

الف)الّا کلنگ ب)جرثقیل ج)فرغون د)دربازکن نوشابه

2. . دو قسمت غیر هم سطح را به هم وصل می کند.

الف)جرثقیل ب)تکیه گاه ج)اهرم د)سطح شیب دار

3.نیرو،جسم و تکیه گاه به چند حالت ممکن است وجود داشته باشد؟

الف)سه حالت ب)یک حالت ج)دو حالت د)چهار حالت

4.در کدام یک از وسایل زیر از انرژی الکتریکی استفاده نمی شود؟

الف)پنکه ب)چرخ گوشت ج)دوچرخه د)ماشین لباسشویی

5.کدام نواحی بدن مانند یک اهرم عمل می کند؟

الف)هرجا که ماهیچه تعریف ساده اهرم تعریف ساده اهرم باشد. ب)هرجاکه مفصل باشد.

ج)هر جا که عضله به استخوان وصل باشد. د)هرجاکه حرکت وجود داشته باشد.

6.پنکه و قیچی به ترتیب چه نوع ماشین هایی هستند؟

الف)مرکب-مرکب ب)ساده-مرکب ج)ساده-ساده د)مرکب-ساده

7.در ماشین بخار انرژی . به انرژی . تبدیل می شود.

8.می خواهیم جعبه ی سنگینی را از زمین به ارتفاع 2 متری منتقل کنیم.

از کدام تخته استفاده کنیم تا آسان شود؟

الف)2متری ب)270 سانتی متری ج)3متری د)320سانتی متری

9.شیوه ی کار پیچ گوشتی به کدام ماشین ساده ی زیر شبیه تر است؟

الف)دیلم ب)قرقره ی متحرک ج)فرمان اتومبیل د)پاروی قایق

10.چنگال و دندان شیر به کدام ماشین ساده ی زیر شباهت کم تری دارد؟

الف)تعریف ساده اهرم چاقو ب)قرقره ی متحرک ج)موچین د)تبر

حواس وسيله ي کشف نيست بلکه فقط وسيله ي ارتباط عملي پيدا کردن با عالم خارج است و همين طور عقل .آن همان مايه ي دانشي است که در جانوران ، غريزه و در انسان ، عقل را به وجود مي آورد . از آن مايه ي دانش در انسان قوه ي اشراقي به وديعه گذاشته شده که در عموم به حال ضعف و ابهام و محو است ، ولي ممکن است که قوت و کمال يابد تا آنجا که شخص متوجه شود که آن اصل اصيل در او نفوذ کرده مانند آتشي که در آهن نفوذ و آنرا سرخ مي کند . به عبارت ديگر اتصال خود را با مبدا در مي يابد و آنش عشق در او افروخته مي شود ، هم تزلزل خاطري که از عقل در انسان رخ کرده مبدل به اطمينان مي گردد ، هم علاقه اش از جزئيات سلب مي شود

تعریف ساده اهرم

ساخت مداد با چوب, مواد اولیه ساخت مداد چیست, ساخت مداد رنگی

مداد چگونه ساخته می شود و داخل آن چیست؟

فلز آهن/ تاریخچه، حقایق، کاربردها و عملکرد

انواع اهرم چیست و چه نمونه هایی وجود دارد؟

روش های انجام آزمایش تشخیص جسم باردار

اسید هیومیک برای چه مواردی استفاده می شود و چه فوایدی دارد؟

چگونه یک کافی شاپ باز کنیم و موفق باشیم؟

سوخت های فسیلی چگونه به وجود می آید و چه کاربردی دارند؟

ارزانترین بلیط هواپیما فقط با این کد تخفیف:RSP

فروشت از اینستاگرام متوقف شده؟ طرح حمایتی را دنبال کن!

انواع اهرم چیست و چه نمونه هایی وجود دارد؟

مزیت مکانیکی انواع اهرم ها, انواع اهرم و نحوه کمک آنها

انواع اهرم های مکانیکی

انواع اهرم چیست؟ تاریخچه، کاربرد و مزیت کاربرد آن ها

اهرم ها ماشین هایی ساده هستند که انجام کارها راحت تر میکنند.

انواع اهرم بسته به محل نیروی محرک ، نیروی مقاوم و تکیه گاه به سه دسته تقسیم می شود. اهرم نوع اول ، اهرم نوع دوم و اهرم نوع سوم.

ارشمیدس اولین کسی بود که اهرم را اختراع کرد و قوانین و اصول اهرم ها را در قرن 3 قبل از میلاد ابداع نمود.

در ادامه مقاله بیتوته انواع اهرم و ویژگی های هر نوع اهرم را با شما در میان می گذاریم.

اهرم چیست؟

اهرم یک ماشین ساده است که از یک جسم سخت و یک تکیه گاه تشکیل شده است.

تکیه گاه نقطه ای است که اهرم حول محور آن می چرخد. زمانی که نیرویی به سمت پایین به یک سمت اهرم وارد شود ، این نیرو به سمت دیگر اهرم منتقل شده و باعث حرکت سمت دیگر اهرم به سمت بالا می شود.

نوع عملکرد اهرم بر اساس تعریف گشتاور انجام می شود.

گشتاور مقدار نیروی لازم برای چرخش یک جسم حول محور یا تکیه گاه اهرم است.

مزیت مکانیکی اهرم

مزیت مکانیکی اهرم باعث می شود که یک ماشین ساده از نیروی ورودی استفاده کند و جسمی سنگین را با نیروی کم حرکت دهد.

مزیت مکانیکی اهرم به محل اعمال نیرو ، بار و تکیه گاه اهرم وابسته است.

هر چه فاصله بین نیروی وارد شده و تکیه گاه بیشتر باشد ، حرکت بار آسان تر خواهد شد.

مزیت مکانیکی اهرم با رابطه زیر تعریف می شود.

انواع اهرم مالی, مسئله های انواع اهرم, مزیت مکانیکی اهرم

فرمول مزیت مکانیکی اهرم

بر اساس این فرمول در صورتی که فاصله بین نیرویی که وارد می کنید با تکیه گاه بیشتر از فاصله بین بار و تکیه گاه باشد ، اهرم دارای مزیت مکانیکی خواهد بود.

هر چه فاصله بین این دو بیشتر باشد ، مزیت مکانیکی اهرم بیشتر است.

یعنی شما با مقدار کم نیرو میتوانید جسمی بسیار سنگین را بلند کنید.

آشنایی با قسمتهای مختلف اهرم

هر اهرم چهار قسمت اصلی دارد :

- تکیه گاه یا پیوت

- نیروی ورودی یا نیروی محرک

- بار یا نیروی مقاوم

میله اهرم میتوانید فلزی یا چوبی یا هر جنس سخت دیگری باشد که بتواند آزادانه حول محور تکیه گاه گردش کند.

زمانی که یک سمت اهرم را به پایین فشار میدهید ، نیروی محرکی به اهرم وارد می کنید و در این حالت اهرم حول محور تکیه گاه حرکت کرده و نیرویی به بار وارد میکند.

اهرم ها با افزایش نیروی محرک و تغییر جهت نیرو، کارها را آسانتر می نمایند.

مزیت مکانیکی اهرم, انواع اهرم در بدن انسان, انواع اهرم

گشتاور چیست؟

اساس کار اهرم ها گشتاور است. گشتاور اندازه نیرویی است که میتواند باعث چرخخش جسم در اطراف یک محور شود. گشتاور باعث ایجاد شتاب زاویه ای جسم هنگام حرکت می شود. گشتاور حالت برداری دارد و جهت بردار گشتاور به جهت نیرو در محور بستگی دارد.

بهترین مثال برای درک گشتاور ، باز کردن در است. زمانی که شما در را باز میکنید ، از کنار لولا به در فشار می آورید. هل دادن در نزدیک به لولا نیروی زیادی لازم دارد ولی هل دادن با دورتر شدن از لولا ، راحت تر می شود با این که کار انجام شده یکسان است ولی نیروی وارد شده با دور شدن از لولا کاهش پیدا میکند به همین دلیل است که دستگیره را دور از لولا روی در نصب میکنند.

گشتاور میتواند استاتیک یا داینامیک باشد.

گشتاور استاتیک ، گشتاوری است که شتاب زاویه ای تولید نمی کند. مثلا باز شدن در گشتاور استاتیک یا ایستا تولید میکد چون در دور لولا نمی چرخد. کسی که روی دوچرخه با سرعت ثابت رکاب می زند هم گشتاور استاتیک اعمال میکد زیرا تغییر سرعت ندارد و در حال شتاب گرفتن نیست.

در مسابقات اتومبیل رانی که ماشین ها از شروع حرکت تا خط پایان تغییرات سرعت دارند ، میل لنگ گشتاور داینامیک ایجاد میکند چون با شتاب گرفتن ماشین در مسیر باید شتاب زاویه ای برای چرخ ها تولید کند.

محاسبه گشتاور

هنگام محاسبه گشتاور از اصطلاعات خاصی استفاده می شود.

معمولا به جای گشتاور از اصطلاح مومنت و نیرو مومنت استفاده می شود و به شعاعی که نیرو در آن عمل می نماید بازوی مومنت گفته می شود.

میزان بردار گشتاور τ که با نیرو معین F تولید می شود برابر است با :

انواع اهرم مالی, مسئله های انواع اهرم

در این فرمول r طول بازوی مومنت و θ زاویه بین بردار نیروی و بازوی مومنت است.

در مورد دری که در تصویر بالا نشان داده شده است. زاویه بین نیرو و بازو 90 درجه است و سینوس 90 درجه برابر با 1 است. بنابراین فرمول بسیار ساده تر می شود.

انواع اهرم و نحوه کمک آنها, انواع اهرم مالی, مسئله های انواع اهرم

جهت بردار گشتاور با استفاده از قانون دست راست مشخص می گردد. یعنی اگر انگشت دست را حول محول چرخش قرار دید به طوری که انگشتان در جهت نیرو باشند و انگشت شصت جهت گشتاور را نشان میدهد.

اصول اهرم ها

اگر دو نیرو در خلاف جهت هم ( ساعت گرد و پاد ساعت گرد ) و با یک فاصله ثابت از تکیه گاه به اهرم وارد شوند باعث ایجاد تعادل در اهرم می شوند.

اگر دو نیرو در خلاف جهت هم به اهرم وارد شوند زمانی تعادل بوجود می اید که حاصلضرب یک نیرو در بازوی محرک ( فاصله بین نیرو تا تکیه گاه ) برابر با حاصلضرب اندازه نیروی دیگر در بازو باشد.

حاصل ضرب نیرو در بازوی نیرو برابر با گشتاور نیرو است.

بر اساس قوانین فیزیک ، زمانی تعادل برقرار می شود که مجموع گشتاور نیروهایی که خلاف جهت حرکت ساعت وارد می شوند برابر با مجموع گشتاور نیروهایی باشد که در جهت حرکت ساعت وارد می شوند.

بنابراین برای غلبه بر یک نیروی بزرگ در یک فاصله نزدیک نیاز داریم از یک نیروی کوچک در فاصله دور از تکیه گاه استفاده کنیم .

فرمول تعادل در اهرم ها

اگر دو چشم روی یک اهرم با یک تکیه گاه قرار گرفته باشند ، چهار کمیت اصلی قابل اندازه گیری داریم :

M1 = نیروی متحرک

a = فاصله از تکیه گاه تا نیروی محرک

M2 = نیروی مقاوم یا بار

b = فاصله نیروی مقام از تکیه گاه

در اینجا یک اهرم ایده آل در حالت متعادل را بررسی می کنید که هیچ نیروی اصطکاکی بین اهرم و تکیه گاه وجود ندارد و هیچ نیروی دیگری مانند وزش نسیم تعادل اهرم را به هم نمی شود.

اگر فاصله از تکیه گاه یکسان باشد یعنی a = b ، در صورت یکسان بودن وزنه ها M1 = M2 ، اهرم در حالت تعادل خواهد بود بنابراین اگر وزن یکی از وزنه ها را بدانید به سادگی میتوانید وزن ، وزنه دیگر اهرم را تعیین کنید درست همان کاری که هنگام وزن کردن با ترازوهای قدیمی دو کفه ای انجام می شود.

اگر a با b برابر نباشد بنا بر کشف ارشمیدس برای حفظ تعادل اهرم باید حاضلظرب جرم و فاصله دو طرف اهرم رابطه زیر برقرار باشد .

با بررسی این فرمول متوجه می شویم که اگر فاصله یک طرف اهرم را دو برابر نماییم ، برای حفظ تعادل باید جرم آن طرف ، نصف شود. یعنی :

اگر در مثال بالا فرض را بر این بگذارید که M2 = 1000 باشد و M2 = 250 باشد برای ایجاد تعادل در اهرم باید a = 4b شود .

انواع اهرم مالی, مسئله های انواع اهرم, مزیت مکانیکی اهرم

انواع اهرم های ساده

آشنایی با انواع اهرم

به طور کلی انواع اهرم به 3 دسته تقسیم می شوند . تفاوت بین انواع اهرم به محل نیرو ، محل تکیه گاه و محل بار بستگی دارد. هر سه نوع اهرم ، کار را آسان میکنند ولی به روش های مختلف این کار را انجام میدهند.

اهرم نوع اول : نیروهای ورودی و خروجی در دو طرف مخالف تکیه گاه قرار دارند و اهرم جهت نیروی وارد شده را تغییر میدهد.

اهرم نوع دوم : هر دو نیروی ورودی و خروجی ر یک طرف تکیه گاه قرار دارند و جهت نیروی اعمال شده تغییر نمی کند. نیروی محرک نسبت به نیروی مقاوم دورتر از تکیه گاه است. نیروی مقاوم بیشتر از نیروی محرک است و مزیت مکانیکی ایده آل بیشتر از 1 است .

اهرم نوع سوم : نیروی محرک نزدیک از نیروی مقاوم به محل تکیه گاه است و نیروی خروجی کمتر از نیروی ورودی است و مزیت مکانیکی ایده آل کمتر از 1 است.

انواع اهرم مالی, مسئله های انواع اهرم, مزیت مکانیکی اهرم

نمونه ابزار های اهرم نوع اول

انواع اهرم, انواع اهرم ها, انواع اهرم ها با مثال

اهرم نوع اول

اهرم نوع اول به عنوان ابزاری مناسب برای بلند کردن اجسام با نیروی کم شناخته می شوند.

در اهرم نوع اول ، تکیه گاه بین محل اعمال نیروی محرک و بار قرار گرفته است. اگر تکیه گاه نزدیک به نیروی مقاورم یا بار باشد ، نیروی محرک یا تلاش کمتری برای حرکت دادن بار لازم است.

در حالت کلی فاصله کمتر بین تکیه گاه و بار نسبت به فاصله نیروی محرک تا تکیه گاه باعث می شود برای حرکت دادن بار ، نیروی کمتری مصرف شود.

مثال اهرم نوع اول :

الاکلنگ ، جک ماشین ، دیلم و قیچی

مزیت مکانیکی انواع اهرم ها, انواع اهرم و نحوه کمک آنها, انواع اهرم مالی

اهرم نوع دوم

در اهرم نوع دوم نیروی مقاوم یا بار بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار می گیرد.

در این اهرم هر چه نیروی مقاوم یا بار فاصله کمتری با تکیه گاه داشته باشد ، نیروی محرک کمتری برای حرکت دادن بار نیاز داریم ولی اگر بار به نیروی محرک نزدیک تر باشد ، نیروی بیشتری برای حرکت دادن بار نیاز خواهیم داشت.

در اهرم نوع دوم هر چه فاصله بین نیروی مقاوم و تکیه گاه کمتر باشد ، نیروی کمتری برای حرکت دادن بار نیاز داریم.

مثال اهرم نوع دوم :

فرغون ، پارو ، درباز کن بطری ، چرخ دستی ، فندق شکن ، پدال ترمز ماشین ، ناخن گیر

انواع اهرم مالی, مسئله های انواع اهرم, مزیت مکانیکی اهرم

اهرم نوع سوم

در اهرم نوع سوم ، نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار دارد و هر چه فاصله بین بار و نیروی محرک بیشتر باشید ، مزیت مکانیکی اهرم نوع سوم بیشتر خواهد شد.

بر خلاف دو اهرم قبلی ، در این نوع اهرم جهت نیرو و حرکت بار یکسان است.

در اهرم نوع سوم جهت یا قدر نیرو تغیری نمی کند و مزیت استفاده از اهرم نوع سوم به این دلیل است که نیروی خروجی در مسافت بیشتری نسبت به نیروی ورودی اعمال می شود.

مثال اهرم نوع سوم :

انبر باربیکیو ، جارو ، میله ماهیگیری ، موچین ، منگنه ، تله موش ، جارو ، چوب هاکی

 مزیت مکانیکی اهرم, انواع اهرم در بدن انسان, انواع اهرم

انواع اهرم در بدن انسان

انواع اهرم در بدن انسان

در بدن انسان ، تکیه گاه معمولا در مرکز مفاصل قرار دارد . نیروی مقاوم وزن بدن یا اجسام خارجی است و نیروی محرک نیروی عضلانی است.

بیشتر اهرم های بدن انسان ، نوع سوم هستند که اجازه حرکت سریع را به اندام ها می دهند.

برای اهرم نوع اول در زندگی روزمره میتوان اره برقی و الا کلنگ و در بدن انسان خم شدن سر به جلو را نام برد. برای اهرم نوع دوم در زندگی روزمره میتوان چرخ دستی و در بدن انسان ساختار پا را مثال زد. برای اهرم نوع سوم در زندگی روزمره میتوان موچین و در بدن انسان حرکت دست و بازو را مثال زد.

کاربرد انواع اهرم

ما روزانه در حال استفاده از اهرم ها هستیم ، هز زمان دری را باز میکنیم ، از موچین یا قیچی استفاده میکنیم در حال استفاده از اهرم ها هستیم . برخی سلاح های جنگی که در قدیم با استفاده از مزیت اهرم ها ساخته شده اند عبارتند از : نانچیکو ، منجنیق و برخی نیزه های خاص .

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که تعریف ساده اهرم لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب تعریف ساده اهرم خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

لوریج

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

اهرم ها و کاربرد اصول آن ها در بدن انسان (بیومکانیک و اهرم ها)

در این فایل به آموزش و تعریف انواع اهرم ها و کاربرد آن ها در بدن انسان می پردازد. سپس با استفاده از مثال هایی تلاش می کند درک موضوع اهرم ها و کاربرد اصول آن ها در بدن انسان (بیومکانیک و اهرم ها) را برای فراگیران آسان تر نماید.

اهرم ها و انواع آن

اهرم به میله صلبی گفته می‌شود که آزادانه حول یک نقطه ثابت دوران می‌کند. به این نقطه ثابت، تکیه‌گاه گفته می‌شود. موقعیت تکیه‌گاه ثابت است و نسبت به میله اهرم، حرکت نمی‌کند. از اهرم برای بلند کردن بارهای سنگین و همچنین انتقال حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگر استفاده می‌شود. با کمک اهرم‌ها می‌توان نیرو را چند برابر کرد. در این فیلم، ضمن تعریف چگونگی عملکرد اهرم، انواع آن را بررسی کرده و مثال‌هایی از کاربرد هریک ارائه خواهیم داد.

ریشه معادل انگلیسی کلمه اهرم (Lever) به زبان لاتین و مفهوم «سبک» برمی‌گردد. این کلمه، اولین بار در حدود سه قرن پیش از میلاد مسیح و در نوشته‌های ارشمیدس (Archimedes) دانشمند یونانی، مشاهده شده است.

عملکرد اهرم ها چیست؟

اهرم‌ها یکی از انواع ماشین‌های ساده به حساب می‌آیند. عملکرد این ماشین‌ها به موقعیت نسبی بار، تکیه‌گاه (Fulcrum) و نقطه اعمال نیرو بستگی دارد. بهینه‌ترین حالت زمانی اتفاق می‌افتد که تکیه‌گاه در نزدیکی بار قرار بگیرد. قانون اهرم را می‌توان با کمک قوانین حرکت نیوتن و روابط استاتیک بیان کرد. در حالت ایده‌آل، اهرم نه انرژی را ذخیره و نه آن را منتشر می‌کند. به عبارت دیگر، نه اصطکاکی در تکیه‌گاه وجود دارد و نه خمش در میله رخ می‌دهد. در این حالت، توان ورودی به اهرم با توان خروجی آن برابر است. مزیت مکانیکی اهرم را می‌توان با تعادل گشتاورها حول تکیه‌گاه نشان داد.

امیدواریم که ویدیو زیر برای شما مفید باشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به صورت کامنت در زیر این ویدیو با ما در میان بگذارید.

تعریف ساده اهرم

ساخت مداد با چوب, مواد اولیه ساخت مداد چیست, ساخت مداد رنگی

مداد چگونه ساخته می شود و داخل آن چیست؟

فلز آهن/ تاریخچه، حقایق، کاربردها و عملکرد

انواع اهرم چیست و چه نمونه هایی وجود دارد؟

روش های انجام آزمایش تشخیص جسم باردار

اسید هیومیک برای چه مواردی استفاده می شود و چه فوایدی دارد؟

چگونه یک کافی شاپ باز کنیم و موفق باشیم؟

سوخت های فسیلی چگونه به وجود می آید و چه کاربردی دارند؟

ارزانترین بلیط هواپیما فقط با این کد تخفیف:RSP

فروشت از اینستاگرام متوقف شده؟ طرح حمایتی را دنبال کن!

انواع اهرم چیست و چه نمونه هایی وجود دارد؟

مزیت مکانیکی انواع اهرم ها, انواع اهرم و نحوه کمک آنها

انواع اهرم های مکانیکی

انواع اهرم چیست؟ تاریخچه، کاربرد و مزیت کاربرد آن ها

اهرم ها ماشین هایی ساده هستند که انجام کارها راحت تر میکنند.

انواع اهرم بسته به محل نیروی محرک ، نیروی مقاوم و تکیه گاه به سه دسته تقسیم می شود. اهرم نوع اول ، اهرم نوع دوم و اهرم نوع سوم.

ارشمیدس اولین کسی بود که اهرم را اختراع کرد و قوانین و اصول اهرم ها را در قرن 3 قبل از میلاد ابداع نمود.

در ادامه مقاله بیتوته انواع اهرم و ویژگی های هر نوع اهرم را با شما در میان می گذاریم.

اهرم چیست؟

اهرم یک ماشین ساده است که از یک جسم سخت و یک تکیه گاه تشکیل شده است.

تکیه گاه نقطه ای است که اهرم حول محور آن می چرخد. زمانی که نیرویی به سمت پایین به یک سمت اهرم وارد شود ، این نیرو به سمت دیگر اهرم منتقل شده و باعث حرکت سمت دیگر اهرم به سمت بالا می شود.

نوع عملکرد اهرم بر اساس تعریف گشتاور انجام می شود.

گشتاور مقدار نیروی لازم برای چرخش یک جسم حول محور یا تکیه گاه اهرم است.

مزیت مکانیکی اهرم

مزیت مکانیکی اهرم باعث می شود که یک ماشین ساده از نیروی ورودی استفاده کند و جسمی سنگین را با نیروی کم حرکت دهد.

مزیت مکانیکی اهرم به محل اعمال نیرو ، بار و تکیه گاه اهرم وابسته است.

هر چه فاصله بین نیروی وارد شده و تکیه گاه بیشتر باشد ، حرکت بار آسان تر خواهد شد.

مزیت مکانیکی اهرم با رابطه زیر تعریف می شود.

انواع اهرم مالی, مسئله های انواع اهرم, مزیت مکانیکی اهرم

فرمول مزیت مکانیکی اهرم

بر اساس این فرمول در صورتی که فاصله بین نیرویی که وارد می کنید با تکیه گاه بیشتر از فاصله بین بار و تکیه گاه باشد ، اهرم دارای مزیت مکانیکی خواهد بود.

هر چه فاصله بین این دو بیشتر باشد ، مزیت مکانیکی اهرم بیشتر است.

یعنی شما با مقدار کم نیرو میتوانید جسمی بسیار سنگین را بلند کنید.

آشنایی با قسمتهای مختلف اهرم

هر اهرم چهار قسمت اصلی دارد :

- تکیه گاه یا پیوت

- نیروی ورودی یا نیروی محرک

- بار یا نیروی مقاوم

میله اهرم میتوانید فلزی یا چوبی یا هر جنس سخت دیگری باشد که بتواند آزادانه حول محور تکیه گاه گردش کند.

زمانی که یک سمت اهرم را به پایین فشار میدهید ، نیروی محرکی به اهرم وارد می کنید و در این حالت اهرم حول محور تکیه گاه حرکت کرده و نیرویی به بار وارد میکند.

اهرم ها با افزایش نیروی محرک و تغییر جهت نیرو، کارها را آسانتر می نمایند.

مزیت مکانیکی اهرم, انواع اهرم در بدن انسان, انواع اهرم

گشتاور چیست؟

اساس کار اهرم ها گشتاور است. گشتاور اندازه نیرویی است که میتواند باعث چرخخش جسم در اطراف یک محور شود. گشتاور باعث ایجاد شتاب زاویه ای جسم هنگام حرکت می شود. گشتاور حالت برداری دارد و جهت بردار گشتاور به جهت نیرو در محور بستگی دارد.

بهترین مثال برای درک گشتاور ، باز کردن در است. زمانی که شما در را باز میکنید ، از کنار لولا به در فشار می آورید. هل دادن در نزدیک به لولا نیروی زیادی لازم دارد ولی هل دادن با دورتر شدن از لولا ، راحت تر می شود با این که کار انجام شده یکسان است ولی نیروی وارد شده با دور شدن از لولا کاهش پیدا میکند به همین دلیل است که دستگیره را دور از لولا روی در نصب میکنند.

گشتاور میتواند استاتیک یا داینامیک باشد.

گشتاور استاتیک ، گشتاوری است که شتاب زاویه ای تولید نمی کند. مثلا باز شدن در گشتاور استاتیک یا ایستا تولید میکد چون در دور لولا نمی چرخد. کسی که روی دوچرخه با سرعت ثابت رکاب می زند هم گشتاور استاتیک اعمال میکد زیرا تغییر سرعت ندارد و در حال شتاب گرفتن نیست.

در مسابقات اتومبیل رانی که ماشین ها از شروع حرکت تا خط پایان تغییرات سرعت دارند ، میل لنگ گشتاور داینامیک ایجاد میکند چون با شتاب گرفتن ماشین در مسیر باید شتاب زاویه ای برای چرخ ها تولید کند.

محاسبه گشتاور

هنگام محاسبه گشتاور از اصطلاعات خاصی استفاده می شود.

معمولا به جای گشتاور از اصطلاح مومنت و نیرو مومنت استفاده می شود و به شعاعی که نیرو در آن عمل می نماید بازوی مومنت گفته می شود.

میزان بردار گشتاور τ که با نیرو معین F تولید می شود برابر است با :

انواع اهرم مالی, مسئله های انواع اهرم

در این فرمول r طول بازوی مومنت و θ زاویه بین بردار نیروی و بازوی مومنت است.

در مورد دری که در تصویر بالا نشان داده شده است. زاویه بین نیرو و بازو 90 درجه است و سینوس 90 درجه برابر با 1 است. بنابراین فرمول بسیار ساده تر می شود.

انواع اهرم و نحوه کمک آنها, انواع اهرم مالی, مسئله های انواع اهرم

جهت بردار گشتاور با استفاده از قانون دست راست مشخص می گردد. یعنی اگر انگشت دست را حول محول چرخش قرار دید به طوری که انگشتان در جهت نیرو باشند و انگشت شصت جهت گشتاور را نشان میدهد.

اصول اهرم ها

اگر دو نیرو در خلاف جهت هم ( ساعت گرد و پاد ساعت گرد ) و با یک فاصله ثابت از تکیه گاه به اهرم وارد شوند باعث ایجاد تعادل در اهرم می شوند.

اگر دو نیرو در خلاف جهت هم به اهرم وارد شوند زمانی تعادل بوجود می اید که حاصلضرب یک نیرو در بازوی محرک ( فاصله بین نیرو تا تکیه گاه ) برابر با حاصلضرب اندازه نیروی دیگر در بازو باشد.

حاصل ضرب نیرو در بازوی نیرو برابر با گشتاور نیرو است.

بر اساس قوانین فیزیک ، زمانی تعادل برقرار می شود که مجموع گشتاور نیروهایی که خلاف جهت حرکت ساعت وارد می شوند برابر با مجموع گشتاور نیروهایی باشد که در جهت حرکت ساعت وارد می شوند.

بنابراین برای غلبه بر یک نیروی بزرگ در یک فاصله نزدیک نیاز داریم از یک نیروی کوچک در فاصله دور از تکیه گاه استفاده کنیم .

فرمول تعادل در اهرم ها

اگر دو چشم روی یک اهرم با یک تکیه گاه قرار گرفته باشند ، چهار کمیت اصلی قابل اندازه گیری داریم :

M1 = نیروی متحرک

a = فاصله از تکیه گاه تا نیروی محرک

M2 = نیروی مقاوم یا بار

b = فاصله نیروی مقام از تکیه گاه

در اینجا یک اهرم ایده آل در حالت متعادل را بررسی می کنید که هیچ نیروی اصطکاکی بین اهرم و تکیه گاه وجود ندارد و هیچ نیروی دیگری مانند وزش نسیم تعادل اهرم را به هم نمی شود.

اگر فاصله از تکیه گاه یکسان باشد یعنی a = b ، در صورت یکسان بودن وزنه ها M1 = M2 ، اهرم در حالت تعادل خواهد بود بنابراین اگر وزن یکی از وزنه ها را بدانید به سادگی میتوانید وزن ، وزنه دیگر اهرم را تعیین کنید درست همان کاری که هنگام وزن کردن با ترازوهای قدیمی دو کفه ای انجام می شود.

اگر a با b برابر نباشد بنا بر کشف ارشمیدس برای حفظ تعادل اهرم باید حاضلظرب جرم و فاصله دو طرف اهرم رابطه زیر برقرار باشد .

با بررسی این فرمول متوجه می شویم که اگر فاصله یک طرف اهرم را دو برابر نماییم ، برای حفظ تعادل باید جرم آن طرف ، نصف شود. یعنی :

اگر در مثال بالا فرض را بر این بگذارید که M2 = 1000 باشد و M2 = 250 باشد برای ایجاد تعادل در اهرم باید a = 4b شود .

انواع اهرم مالی, مسئله های انواع اهرم, مزیت مکانیکی اهرم

انواع اهرم های ساده

آشنایی با انواع اهرم

به طور کلی انواع اهرم به 3 دسته تقسیم می شوند . تفاوت بین انواع اهرم به محل نیرو ، محل تکیه گاه و محل بار بستگی دارد. هر سه نوع اهرم ، کار را آسان میکنند ولی به روش های مختلف این کار را انجام میدهند.

اهرم نوع اول : نیروهای ورودی و خروجی در دو طرف مخالف تکیه گاه قرار دارند و اهرم جهت نیروی وارد شده را تغییر میدهد.

اهرم نوع دوم : هر دو نیروی ورودی و خروجی ر یک طرف تکیه گاه قرار دارند و جهت نیروی اعمال شده تغییر نمی کند. نیروی محرک نسبت به نیروی مقاوم دورتر از تکیه گاه است. نیروی مقاوم بیشتر از نیروی محرک است و مزیت مکانیکی ایده آل بیشتر از 1 است .

اهرم نوع سوم : نیروی محرک نزدیک از نیروی مقاوم به محل تکیه گاه است و نیروی خروجی کمتر از نیروی ورودی است و مزیت مکانیکی ایده آل کمتر از 1 است.

انواع اهرم مالی, مسئله های انواع اهرم, مزیت مکانیکی اهرم

نمونه ابزار های اهرم نوع اول

انواع اهرم, انواع اهرم ها, انواع اهرم ها با مثال

اهرم نوع اول

اهرم نوع اول به عنوان ابزاری مناسب برای بلند کردن اجسام با نیروی کم شناخته می شوند.

در اهرم نوع اول ، تکیه گاه بین محل اعمال نیروی محرک و بار قرار گرفته است. اگر تکیه گاه نزدیک به نیروی مقاورم یا بار باشد ، نیروی محرک یا تلاش کمتری برای حرکت دادن بار لازم است.

در حالت کلی فاصله کمتر بین تکیه گاه و بار نسبت به فاصله نیروی محرک تا تکیه گاه باعث می شود برای حرکت دادن بار ، نیروی کمتری مصرف شود.

مثال اهرم نوع اول :

الاکلنگ ، جک ماشین ، دیلم و قیچی

مزیت مکانیکی انواع اهرم ها, انواع اهرم و نحوه کمک آنها, انواع اهرم مالی

اهرم نوع دوم

در اهرم نوع دوم نیروی مقاوم یا بار بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار می گیرد.

در این اهرم هر چه نیروی مقاوم یا بار فاصله کمتری با تکیه گاه داشته باشد ، نیروی محرک کمتری برای حرکت دادن بار نیاز داریم ولی اگر بار به نیروی محرک نزدیک تر باشد ، نیروی بیشتری برای حرکت دادن بار نیاز خواهیم داشت.

در اهرم نوع دوم هر چه فاصله بین نیروی مقاوم و تکیه گاه کمتر باشد ، نیروی کمتری برای حرکت دادن بار نیاز داریم.

مثال اهرم نوع دوم :

فرغون ، پارو ، درباز کن بطری ، چرخ دستی ، فندق شکن ، پدال ترمز ماشین ، ناخن گیر

انواع اهرم مالی, مسئله های انواع اهرم, مزیت مکانیکی اهرم

اهرم نوع سوم

در اهرم نوع سوم ، نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار دارد و هر چه فاصله بین بار و نیروی محرک بیشتر باشید ، مزیت مکانیکی اهرم نوع سوم بیشتر خواهد شد.

بر خلاف دو اهرم قبلی ، در این نوع اهرم جهت نیرو و حرکت بار یکسان است.

در اهرم نوع سوم جهت یا قدر نیرو تغیری نمی کند و مزیت استفاده از اهرم نوع سوم به این دلیل است که نیروی خروجی در مسافت بیشتری نسبت به نیروی ورودی اعمال می شود.

مثال اهرم نوع سوم :

انبر باربیکیو ، جارو ، میله ماهیگیری ، موچین ، منگنه ، تله موش ، جارو ، چوب هاکی

 مزیت مکانیکی اهرم, انواع اهرم در بدن انسان, انواع اهرم

انواع اهرم در بدن انسان

انواع اهرم در بدن انسان

در بدن انسان ، تکیه گاه معمولا در مرکز مفاصل قرار دارد . نیروی مقاوم وزن بدن یا اجسام خارجی است و نیروی محرک نیروی عضلانی است.

بیشتر اهرم های بدن انسان ، نوع سوم هستند که اجازه حرکت سریع را به اندام ها می دهند.

برای اهرم نوع اول در زندگی روزمره میتوان اره برقی و الا کلنگ و در بدن انسان خم شدن سر به جلو را نام برد. برای اهرم نوع دوم در زندگی روزمره میتوان چرخ دستی و در بدن انسان ساختار پا را مثال زد. برای اهرم نوع سوم در زندگی روزمره میتوان موچین و در بدن انسان حرکت دست و بازو را مثال زد.

کاربرد انواع اهرم

ما روزانه در حال استفاده از اهرم ها هستیم ، هز زمان دری را باز میکنیم ، از موچین یا قیچی استفاده میکنیم در حال استفاده از اهرم ها هستیم . برخی سلاح های جنگی که در قدیم با استفاده از مزیت اهرم ها ساخته شده اند عبارتند از : نانچیکو ، منجنیق و برخی نیزه های خاص .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.