پارامترهای شاخص


بررسی روند تغییرات شاخص کیفیت آب رودخانه زیارت گرگان در سال 1397

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (آلودگی محیط زیست)، مؤسسه آموزش عالی بهاران، گرگان، ایران.

3 دانشجوی دکترای علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: کیفیت آب عامل مهمی است که تمام جنبه های اکو سیستم و بهداشت نظر سلامت مواد غذایی به فعالیت های اقتصادی به پایداری و سلامت اکو سیستم را تحت تأثیر قرار می دهد، این مطالعه با هدف بررسی تغییرات کیفی آب رودخانه زیارت طراحی و اجرا شد.
مواد و روش ها: از رودخانه زیارت(5 ایستگاه) هر ماه در سال 97نمونه برداری انجام شد. نمونه ها طبق شرایط استاندارد در کنار پارامترهای شاخص یخ به آزمایشگاه منتقل شده و پارامترهای نیترات، فسفر، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، آمونیوم، سختی کل و کلی فرم مدفوعی طبق روش استاندارد متد اندازه گیری شد. و شاخص کیفی آب (WQI) محاسبه شد.
یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه بر اساس شاخص WQI نشان داد که این شاخص برای تمام ایستگاه های رودخانه زیارت بین 68/29 تا 78/ 64 بوده و در برخی ایستگاه ها حد متوسط (70-50) و در برخی از ایستگاه ها دارای کیفیت بد(پارامترهای شاخص 50-25) می باشد. تاثیر گذارترین پارامتر بر کیفیت آب رودخانه پارامتر BOD می باشد و پس آن کل جامدات، کدورت ،فسفات ،نیترات و کلی فرم های گرماپای می باشد.
نتیجه گیری: بیشترین آلودگی در ایستگاه های انتهایی ( 4 و 5) به دلیل فعالیت بیشتر صنعنی ، ورود فاضلاب ها و پساب ها در شهر گرگان به رودخانه می باشد. از بین پارامترهای اندازه گیری شده نیتروژن و فسفر به عنوان مواد مغذی در صورت عدم کنترل باعث ایجاد خطر تغذیه گرایی خواهد شد. فعالیت های کشاورزی ، دامداری و تفریحی اطراف رودخانه بر روی کیفیت آب رودخانه تاثیر گذار است. به طوریکه در ایستگاه های بالادست کیفیت مناسب تری مشاهده شد. با توجه به این که رودخانه‌ زیارت از مهم‌ترین منبع تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و صنعتی در استان گلستان می باشد. لذا پایش و کنترل آلاینده‌های ورودی به این رودخانه ضروری است

کلیدواژه‌ها

 • شهرستان گرگان
 • کیفیت شیمیایی
 • کیفیت فیزیکی
 • منابع آب
 • نرم افزار شاخص کیفی آب(WQI)

عنوان مقاله [English]

Study of Changes in Water Quality Index of Ziarat River in Gorgan at 2018

نویسندگان [English]

 • Mahdi Sadeghi 1
 • Noshin Noroozi 2
 • Ali Shahbazi 3

1 Assistant professor of Environmental Health Research Center,Golstan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

2 MSc student of Natural Resources Engineering-Environmental Science-Environmental Pollution,Department of Environmental Engineering, Baharan Higher Education Institute, Gorgan, Iran.

3 PhD student of Environmental Engineering and sciences ,Gorgan University of Agricultural Sciences&, Gorgan, Iran.

چکیده [English]

Background and purpose: Water quality is an important factor that affects all aspects of eco-system and health food-to-business activities to the sustainability and health of the echo systemThis study was carried out with the aim of investigating the qualitative changes in the Ziarat River water.
Materials and Methods: Samples from the Ziarat River Station (5 stations) were sampled each year in 2018. Samples were transferred to the Golestan University of Medical Sciences in accordance with the standard conditions, along with ice. The parameters of nitrate, phosphorus, biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), ammonium, total hardness and total Fecal coliform was measured according to standard method and the Water Quality Index (WQI) was calculated.
Results: The results of the study, based on the WQI index, showed that the index for all stations was between 29.68 and 64.78, and in some of them the average was (50-70) and some stations had poor quality ( 50-25). The most effective parameter on the water quality of the river is the BOD parameter, and then it is the total solids, turbidity, phosphate, nitrate and total Fecal coliform.
Conclusion: The highest level of pollution in the terminal stations (4 and 5) due to more industrial activity is the entry of sewage and effluents into the river in Gorgan. Among the measured parameters of nitrogen and phosphorus as nutrients, if left unchecked, it poses a risk of eutrophication. Agricultural, livestock and recreational activities around the river affect the water quality of the river. So that a more appropriate quality was observed in the upstream stations. Considering that the Ziarat River is one of the most important sources of water supply needed in the agricultural and industrial sectors in Golestan province. Therefore, monitoring and control of pollutants entering this river is essential.

بازیابی پارامترهای شاخص سطح برگ، مقدار کلروفیل و سطح پوشیده شده با پوشش گیاهی با استفاده از رویکرد آماری-تجربی از تصاویر ابرطیفی ماهوارۀ کریس-پروبا در منطقۀ باراکس اسپانیا مقاله

بازیابی پارامتر‌های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی پوشش گیاهی که در طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها مانند مطالعات اقلیمی، نرخ فتوسنتز، وضعیت تغذیه‌ای گیاهان و چرخه‌های ژئوشیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از این پارامتر‌ها دید مناسبی دربارۀ سلامت گیاهان، وضعیت رشد آن‌ها و کیفیت پوشش گیاهی فراهم می‌آورد و امکان بررسی طولانی‌مدت پویایی پوشش گیاهی را میسر می‌سازد. به‌طورکلی، رویکرد‌های بازیابی پارامتر در دو گروه کلی رویکرد‌های آماری ـ تجربی و رویکرد‌های مبتنی بر مدل‌های فیزیکی قرار می‌گیرند. در این مطالعه بازیابی پارامتر‌های شاخص سطح برگ (LAI)، مقدار کلروفیل و سطح پوشیده‌شده با پوشش گیاهی (FVC) با استفاده از رویکرد آماری ـ تجربی از تصاویر ماهواره‌ای کریس ـ پروبا در منطقۀ باراکس اسپانیا ارائه شده ‌است. در این رویکرد برای بازیابی پارامترهای پوشش گیاهی، نیازمند داده‌های میدانی جمع‌آوری‌شده و یک تصویر ماهواره‌ای از منطقه مورد مطالعه بوده تا با فراهم کردن این داده‌ها و برقراری ارتباط بین آن‌ها، مدل کالیبره‌شده و با استفاده از روش‌های رگرسیون خطی و غیرخطی نسبت‌به بازیابی پارامتر‌های پوشش گیاهی اقدام کرد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که در بازیابی شاخص سطح برگ، مقدار کلروفیل و سطح پوشیده‌شده با پوشش گیاهی به‌ترتیب مدل‌های Exponential GPR (RMSE= 0.78, R2=0.77, MAE=0.49)، Rational Quadratic GPR (RMSE= 4.55, R2=0.36, MAE=3.61) و Squared Exponential GPR (RMSE=0.11, R2=0.71, MAE=0.09) بهترین برآورد و برازش با داده‌های میدانی را ارائه دادند. تجزیه و تحلیل نقشه‌های بازیابی‌شدۀ شاخص‌های LAI، مقدار کلروفیل و FVC نشان دادند که مدل‌های فرایند گاوسی که از روش‌های رگرسیون غیرخطی هستند، در مقایسه با روش‌های رگرسیون خطی و روش‌های ماشین‌بردار پشتیبان، در بازیابی پارامتر‌های مذکور عملکرد بهتری داشته‌اند. نقشه‌های بازیابی‌شده نشان می‌دهند که مدل‌های مختلف گاوسی نه‌تنها در بازیابی شکل اراضی کشاورزی موفق عمل کرده، بلکه تغییرات شاخص‌های LAI، مقدار کلروفیل و FVC داخل اراضی کشاورزی را نیز پارامترهای شاخص با دقت مطلوبی بازیابی کرده‌اند.

Abstract: It’s Important to retrieve parameters of leaf area index, chlorophyll content and fraction of vegetation cover area used in a wide range of applications such as climate studies, photosynthesis rates, plant nutritional status and geochemical cycles. The knowledge of such parameters provides good insight into the vegetation health, growth stage and quality of vegetation and allows the study the long-term dynamics of vegetation. Generally, parameter retrieval approaches usually fall into two general groups: empirical-statistical approaches and approaches based on physical models. In this study, the retrieving parameters of Leaf Area Index (LAI) , chlorophyll content and Fraction of Vegetation Cover (FVC) are presented using an empirical-statistical approach from CHRIS-Proba Satellite Images over the Barrax area in Spain. In this approach, field data and a satellite image of the study area is required to retrieve vegetation parameters. By Providing this data and establishing a relationship between them, the model is calibrated. Eventually, by using linear and nonlinear regression methods, vegetation parameters were retrieved. The results of this study showed that in the retrieving of leaf area index, chlorophyll content and fraction of vegetation cover, exponential GPR (RMSE= 0. 78, R2=0. 77, MAE=0. 49) , rational quadratic GPR (RMSE= 4. 55, R2=0. 36, MAE=3. 61) and squared exponential GPR (RMSE= 0. 11, R2=0. 71, MAE=0. 09) models provided the best estimation and fit with the field data. Respectively, analysis of retrieved maps of LAI, chlorophyll content and FVC Indices showed that Gaussian process models, which are nonlinear regression methods, performed better than linear regression methods and supported vector machine methods in retrieving the vegetation parameters. The retrieved maps showed that different Gaussian models have not only been successful in retrieving the shape of agricultural lands, but have also retrieved changes in LAI, chlorophyll content and FVC within agricultural lands with good accuracy

خلاصه ماشینی:

در این مطالعه بازیابی پارامترهای شاخص سطح برگ (LAI)، مقدار کلروفیل و سطح پوشیده شده با پوشش گیاهی (FVC) با استفاده از رویکرد آماری ـ تجربی از تصاویر ماهواره ای کریس ـ پروبا در منطقۀ باراکس اسپانیا ارائه شده است . نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که در بازیابی شاخص سطح برگ ، مقدار کلروفیل و سطح پوشیده شده با پوشش گیاهی به ترتیب مدل های Exponential *نویسنده ی مسئول gmail. تجزیه و تحلیل نقشه های بازیابی شدٔە شاخص های LAI، مقدار کلروفیل و FVC نشان دادند که مدل های فرایند گاوسی که از روش های رگرسیون غیرخطی هستند، در مقایسه با روش های رگرسیون خطی و روش های ماشین بردار پشتیبان ، در بازیابی پارامترهای مذکور عملکرد بهتری داشته اند. هدف اصلی این پژوهش ، ایجاد یک مدل کالیبره پس از برقراری رابطه بین داده های میدانی و مقادیر بازتاب ماهواره با استفاده از مدل های رگرسیون خطی و غیرخطی است تا بر اساس آن ها بتوان نقشۀ تغییرات پارامترهای پوشش گیاهی را بازیابی کرد. به منظور بازیابی پارامترهای شاخص سطح برگ (LAI)، مقدار کلروفیل و سطح پوشیده شده با پوشش گیاهی (FVC) از داده های میدانی جمع آوری شده در کمپین SENEXP١٣ استفاده شده است . ٢ـ٣ـ روش انجام تحقیق : روش انجام تحقیق به گونه ای است که در وهلۀ اول پس از تحلیل حساسیت ٢ بر روی باندهای سنجندٔە کریس ـ پروبا، باندهایی که بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات پارامترهای LAI ، مقدار کلروفیل و FVC دارند شناسایی شد و در وهلۀ دوم انواع روش های رگرسیون خطی و غیرخطی به منظور ایجاد یک مدل کالیبره بر روی مجموعه داده های میدانی اجرا شد.

دلار و مهم ترین پارامترهای تحلیل آن

هنگامی که تجارت جهانی رشد کرد و کشورها برای مبادلات تجاری و تعیین نرخ ارز بین خود دچار مشکل شدند، پیشنهاد نخست این بود که مبادلات را با طلا انجام دهند ولی میزان طلای در جریان معامله جهان، برای حجم بالای تجارت خارجی کشورها کفایت نمی کرد. علاوه بر این طلا به عنوان یکی از ذخایر ملی کشورها شناخته می‌شد و مبادله آن همراه با مسائل و مشکلاتی بود. پیشنهادهای دیگری نیز برای حل این مسئله مطرح شد که هر کدام به گونه‌ای رد شد.

vs6u2WaZvnN9GRXIWB9bJVHHhca3yucNpZtHd9MU.jpg

در سال ۱۹۴۴ در حالی که جنگ جهانی دوم در حال اتمام بود آمریکا، انگلیس و ۴۲ کشور دیگر در شهر برتن وودز آمریکا به دور یکدیگر جمع شدند تا در مورد نظام پولی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم تصمیم گیری کنند. یکی از تصمیمات این کشورها ایجاد مکانیسم تجارت جهانی بود. قرار شد مبادلات جهانی با استفاده از دلار انجام شود و در عوض آمریکا متعهد به تبدیل دلار با طلا باشد. این قرارداد موجب انتشار دلار در سراسر دنیا شد و دلار آمریکا جای خود را در مبادلات جهانی باز کرد. بعدها سیستم تجاری مبادله طلا با دلار آمریکا دچار تغییراتی شد تا اینکه در سال ۱۹۷۱ ریچارد نیکسون به طور یکطرفه قابلیت تبدیل دلار بـه طـلا را لغو کرد واقدامات وی در این سال به شوک نیکسون معروف شد. با این اقدام دلار قابلیت تبدیل با طلا را از دست داد ولی به عنوان پول بین المللی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن اقتصاد قوی آمریکا و نقش و نفوذ آن در بازارهای جهانی، موجـب تقویت جایگاه دلار در بین سایر ارزها و پیشرفت نقش دلار در تجارت جهانی شد.

پارامترهای تحلیل دلار

در حال حاضر پول‌های جهان به پشتوانه اعتبـار دولت کشـورها منتشر می شود. دلار نیز به عنوان یک پول، تحت تأثیر اخبار و اطلاعات داخلی آمریکا قرار دارد. با افزایش انتظار کشورها از رشد اقتصاد آمریکا، تقاضای دلار افزایش یافته و در نتیجه ارزش بیشتری پیدا می کند. در اینجا قصد داریم تا ضمن معرفی برخی شاخص‌های اقتصادی مهم به تبیین اثر آنها بر اقتصاد بپردازیم. لازم به توضیح است که تعداد شاخص های اقتصادی مهم بر اقتصاد آمریکا بسیار زیاد است و ما در اینجا به ذکر چند نمونه اکتفا می‌نماییم.

K5grnvz0OMlnVYl9CPubdDmWLDaK9B3gSwUbBhW2.jpg

✓ نرخ بهره فدرال رزرو

نرخ بهره، هزینه اجاره پول است و با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، هزینه اجاره پول نیز افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه اولا دارندگان دلار ترجیح می‌دهند تا به جای نگهداری دلار، آن را در بانک بگذارند و سود دریافت کنند. این امر موجب کاهش عرضه دلار می‌شود. ثانیاً دارندگان سایر ارزها ترغیب می‌شوند تا با تبدیل پول خود به دلار از بهره بالاتری برخوردار شوند، این امر موجب افزایش تقاضا می شود. در نهایت افزایش نرخ بهـره فـدرال رزر موجب تقویت دلار می‌گردد. نرخ بهره فدرال رزرو ۸ بار در سال اعلام می‌گردد و در نمودار زیر ارائه شده است که محدوه این نرخ را بین ۰/۲۵ تا ۰ درصد نشان میدهد.

aqud8IaBDmXsbIJdHwIZdDvrf0YiC584BSf2uicj.jpg

✓ نرخ بیکاری

افزایش نرخ بیکاری به معنای کاهش نیاز به نیروی کار در جامعه است و برای توسعه و رشد اقتصادی به نیروی انسانی نیاز داریم. بنابراین با افزایش نرخ بیکاری، چشـم انـداز توسعه و رشد کشورها تضعیف شده و پارامترهای شاخص در نتیجه پول آنها تضعیف می‌گردد. نرخ بیکاری در آمریکا ماهانه و در اولین جمعه پس از هر ماه اعلام می‌گردد. با افزایش نرخ بیکاری، دلار تضعیف می‌شود. نمودار زیر تغییرات نرخ بیکاری آمریکا را نشان میدهد که بین ۱ تا ۱۱ درصد بوده است.

LBcLIHSk6QwZZIrZpz2Ep7DgqTw0k55h8VpMVacd.png

✓ نرخ تورم

نرخ تورم یکی از پارامترهای مهم در تعیین نرخ بهره آمریکا است و افزایش نرخ تورم، انتظار افزایش نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت. نرخ بهره هزینه اجاره پول است و با افزایش آن، پول مذکور تقویت می‌شود. پس می‌توان گفت با افزایش نرخ تورم، دلار تقویت می‌شود.

F0MhFPdnxTtkIM2g0nfDHM415DTkSPzX6tU6gHpd.png

✓ شاخص قیمت مصرف کننده ( CPI )

همانطور که از نام این شاخص مشخص است، قیمت برای مصرف کنندگان یا به عبارتی تورم برای مصرف کنندگان را نشان می‌دهد، تورم یکی از پارامترهای مهم در تعیین نرخ بهره است. پس افزایش شاخص قیمت مصرف کننده نشان می‌دهد که بانک مرکزی احتمالا نرخ بهره را افزایش می‌دهد و می‌دانیم که افزایش نرخ بهره موجب تقویت پول می شود. شاخص قیمت مصرف کننـده در آمریکا ماهانه و حدود ۱۶ روز پس از هر ماه اعلام و با افزایش آن، دلار تقویت می‌شود. در نمودار زیر، شاخص قیمت مصرف کننده ارائه شده است.

0ePUnCjH33Pv0Dkb8qprKVq1qs0gKGGJg9U6oZTr.png

✓ شاخص قیمت تولید کننده ( PPI )

همانطور که از نام ایـن شـاخص مشخص است قیمت برای تولیدکنندگان یا به عبارتی تورم برای تولیدکنندگان را نشان می‌دهد. تورم یکی از پارامترهای مهم در تعیین نرخ بهره است پس افزایش این شاخص، نشان می‌دهد که بانک مرکزی احتمالاً نرخ بهره را افزایش می‌دهد و افزایش نرخ بهره موجب تقویت پول می‌شود. لازم به توضیح است که قدمت محاسبه ایـن شـاخص در آمریکا کمتر از شاخص قیمت مصرف کننده است. شاخص قیمت تولید کننده در آمریکا ماهانه و حدود ۱۴ روز پس از هر ماه اعلام و با افزایش آن، دلار تقویت می‌شود. نمودار زیر‎، شاخص قیمت تولید کننده را ارائه کرده است.

R9Grxst7ncahXihsx0Vv5NfG6ItkG9RQEZCvOt6J.jpg

لازم به توضیح است که افزایش نرخ تورم، شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده در کشورهایی که ثبات اقتصادی ندارند، نگران کننده و موجـب کاهش ارزش پول می‌شود. برای نمونه ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ تورم ۲۶۰۰ درصدی را تجربه کرد و با کاهش شدید ارزش پول ملی روبه رو شد.

مجله علمی پژوهشی

Iran Occupational Health

Nassiri P, Monazzam M R, Golbabaei F, Shamsipour A, Arabalibeik H, Mortezapour A R, et al . Applicability of Modified discomfort index (MDI) in Outdoor occupational environments: a case study of an open pit mines in Tehran Province. ioh 2018; 15 (1) :135-145
URL: http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2063-fa.html

نصیری پروین، منظم محمدرضا، گل بابایی فریده، شمسی پور علی اکبر، عربعلی بیک حسین، مرتضی پور علی رضا، و همکاران.. بررسی کاربرد پذیری شاخص حرارتی ناراحتی اصلاح شده(MDI) در مشاغل روباز: مطالعه موردی معادن روباز استان تهران. سلامت كار ايران 1397; 15 (1) :145-135

چکیده
زمینه و هدف : با توجه به توسعه شاخص‌های گرمایی متعدد و محدودیت‌های مربوط به هر یک، در این مطالعه کاربردپذیری و اعتبارسنجی شاخص حرارتی ناراحتی اصلاح شده ( Modified discomfort index ) در محیط‌های شغلی روباز مد نظر بوده است .
روش بررسی : این مطالعه بصورت مقطعی در تابستان 1395 در 12 معدن مصالح ساختمانی استان تهران و بر روی 175 کارگر مرد انجام گرفت. پارامترهای محیطی به‌همراه پارامترهای فیزیولوژیکی (دمای دهانی، دمای پرده صماخ و دمای پوست) در 3 مقطع زمانی به‌طور هم‌زمان اندازه‌گیری و همچنین شاخص Modified discomfort index به همراه 3 شاخص مستقیم حرارتی دیگر شامل Wet-bulb globe temperature ، Oxford index و Wet-bulb dry temperature موردمحاسبه قرار گرفتند. برای بررسی کاربردپذیری و اعتبار سنجی شاخص ناراحتی اصلاح شده، میزان همبستگی این شاخص با شاخص استاندارد WBGT و دو شاخص اشاره شده دیگر در ساعات مختلف روز به همراه پاسخ‌های فیزیولوژیک از طریق ضریب همبستگی پیرسون تعیین شد.
یافته ­ ها : نتایج نشان داد که شاخص MDI بیشترین ضریب همبستگی را با پارامترهای محیطی دمای خشک ( 0/918 r= ، 0/001 p < ) و رطوبت نسبی ( 0/43 r= ، 0/001 p< ) نشان داده است. همچنین همبستگی این شاخص با دمای تر و دمای گویسان هم بسیار بالا بدست آمد ( 0/88 r= ، 0/001 p< ) . در بین شاخص‌های حرارتی استفاده شده در این مطالعه، شاخص MDI با سه شاخص دیگر بالاترین ضرایب همبستگی را نشان داد. از سویی دیگر بالاترین ضریب همبستگی با دمای دهانی مربوط به این شاخص بوده ( 0/508 r= ، 0/001 p< ) و بالاترین ضریب همبستگی با دمای پرده صماخ و دمای پوست را پس از شاخص WBGT بخود اختصاص داد. در کلیه موارد ضریب همبستگی بسیار بالایی بین شاخص ناراحتی اصلاح شده با شاخص‌های دیگر در ساعات مختلف روز حاصل شده است .
نتیجه ­ گیری : نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص MDI می‌تواند در عین ساده بودن، عدم نیاز به وسایل پیچیده اندازه‌گیری، داشتن ضریب همبستگی بالا با پارامترهای فیزیولوژیک، هزینه پایین و همچنین تفسیر آسان و ساده جایگزین مناسبی برای شاخص WBGT در گستره دمایی و رطوبتی مورد مطالعه باشد .

کلیدواژه­ ها : استرس حرارتی، شاخص‌های مستقیم، شاخص ناراحتی اصلاح شده، پارامترهای فیزیولوژیکی، معادن روباز.

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: استرس حرارتی
دریافت: 1395/12/19 | پذیرش: 1396/4/16 | انتشار: 1397/2/11

شاخص نمود رنگ یا CRI چیست؟ [دلایل اهمیت CRI]

شاخص نمود رنگ لامپ

هر لامپ دارای پارامترهایی جهت انتخاب مناسب برای محیط های گوناگون با کارایی های مختلف تولید شده است که باید آنها را مد نظر قرار داد. یکی از مهم ترین این پارامترها شاخص نمود رنگ لامپ یا CRI می باشد که به معنی توانایی منبع نور در نمایش واقعی و صحیح رنگ ها در مقایسه با نور خورشید است. در ادامه به بررسی CRI، مزایای آن و همچنین دلیل اهمیت این شاخص می پردازیم.

انواع لامپ ال ای دی امیران

برای مشاهده محصولات هر یک از دسته بندی های لامپ های ال ای دی، کافی است روی تصویر مورد نظر کلیک کنید.

شاخص نمود رنگ لامپ چیست؟

نور خورشید به عنوان منبع اصلی نور بر روی کره زمین، بهترین و طبیعی ترین حالت دید را فراهم می نماید. بنابراین بهترین منابع برای دید، طیف های نوری هستند که بیشترین شباهت به نور خورشید را داشته باشند. شاخص نمود رنگ لامپ یا CRI بیان کننده توانایی لامپ در نمایش واقعی و صحیح رنگ ها در مقایسه با نور خورشید می باشد و معیاری برای تشخیص کیفیت نور بوده که بین عدد 0 تا 100 تعریف می شود. هرچه مقدار شاخص بالاتر باشد، نشان دهنده کیفیت نوری بهتر با ترکیب رنگ‌های بیشتری می‌باشد و در مراکزی که نیاز به دقت و تفکیک نوری بیشتر است، مانند موزه‌ها مورد استفاده قرار می گیرند. در زیر به بررسی آن می پردازیم.

طیف های نوری شاخص نمود رنگ لامپ

شاخص رنگ در لامپ هایی با توان برابر، با هم برابر نیست. این شاخص بیان کننده این موضوع می باشد که لامپ از طیف قرمز تا بنفش را به چه میزان در خود جاي داده است. به عنوان مثال: اگر در لامپ مورد استفاده طیف آبی وجود نداشته باشد اشیاء آبی رنگ آن قسمت به رنگ واقعی خود نمایش داده نمی شود، در واقع CRI یک نوع شاخص جهت تشخیص رنگ واقعی اجسام است. براي مکان هایی که نمایش واقعی رنگ اهمیت زیادي دارد مانند فروشگاه هاي پوشاك، صنایع نساجی، سالن هاي آرایش و گریم و فروشگاه هاي فرش از لامپ هایی با شاخص نمود رنگ بالاتر از 80 استفاده می کنند.

مزایای شاخص نمود رنگ لامپ

مزایاي شاخص نمود رنگ لامپ بالا

پس از آشنایی نسبی با شاخص نمود رنگ لامپ، اهمیت این پارامتر در انتخاب و خرید منبع نور مناسب برای محیط مورد نظر روشن شد. در زیر تعدادی از مزایای خرید لامپ با شاخص بالا جهت درک بیشتر مطلب و انتخاب مناسب منبع نوری لیست شده است.

 1. در کسب و کار سبب می شود، رنگ اجناس واقعی تر دیده شود در نتیجه مشتری دچار اشتباه در انتخاب رنگ نشده و فروش کالای بیشتری را در پی دارد.
 2. در منزل باعث احساس راحتی، دید بهتر رنگ ها و در نتیجه آرامش اعصاب شده و خلق و خوی بهتری را در پی خواهد داشت.
 3. در موزه، آزمایشگاه، سالن های آرایشی و گریم های سینمایی و مکان هایی که نیاز به دقت بالایی دارند، رنگ اشیا را کاملا طبیعی نشان داده در نتیجه میزان آزمون و خطا پایین می آید.
 4. در نور پردازیدر نتیجه تغییر طیف نور، نمای رنگی متفاوت و زیبایی می توان به وجود آورد.
 5. در کارخانه های نساجی، رنگ آمیزی پارچه و کاغذ سازی نیاز به انتخاب رنگ با دقت بالا دارند، در نتیجه شاخص نمود رنگ بالا با طیف نوری گستره باعث می شود کارکنان کمتر دچار خطا شوند.
 6. در اتاق های عمل که نیاز به دقت بالا است، سبب افزایش تمرکز و کارایی می شود، در نتیجه تمامی رنگ ها واقعی دیده می شوند و احتمال بروز خطا کاهش پیدا می کند.

چرا شاخص نمود رنگ مهم است؟

به کارگیری لامپ هایی با CRI پایین، سبب از بین رفتن آسایش و کارایی بصری شده و اجسام با رنگ واقعی خود نشان داده نمی شوند. برای درک بهتر این مطلب به مثال آورده شده توجه نمایید: زمانی که شخصی قصد خرید پوشاک داشته باشد اما مجبور شود برای دیدن رنگ واقعی یک لباس از فروشگاه بیرون بیاید و کالا را بررسی کند تا از رنگ دلخواه مطمئن شود، در این حالت مشکل از شاخص رنگ چراغ تعبیه شده در آن فروشگاه می باشد. با این توضیحات به اهمیت CRI پی برده و از این پس زمان خرید لامپ بیشتر به این پارامتر دقت کرده و آن را یکی از ملاک های مهم انتخاب قرار دهید.

شاخص نمود رنگ در لامپ های مختلف

خورشید به عنوان منبع نور طبیعی و اصلی در نظر گرفته می شود که تمامی طیف های نوری را به صورت واضح در خود جای داده و CRI آن برابر با 100 در نظر گرفته شده است. در لامپ هرچه شاخص بیشتر باشد، منبع نور رنگ اجسام را واقعی تر نشان می پارامترهای شاخص دهد. با استفاده از این پارامتر می توانید، کیفیت نوردهی لامپ ها را با هم مقایسه کنید که در ادامه به صورت کلی در لامپ های متفاوت آن را مورد بررسی قرار داده ایم.

شاخص نمود رنگ در لامپ های مختلف

بدترین و پایین ترین شاخص نمود رنگ مربوط به این مدل محصول بوده که معمولا بین 15 تا 20 می باشد.

حداکثر میزان شاخص نمود رنگ این نوع لامپ برابر با ۴۵ است.

حداکثر میزان شاخص نمود رنگ این نوع لامپ برابر با 6۵ است.

شاخص نوری در این نوع لامپ ها معمولا بین 60 تا 80 می باشد.

CRI این لامپ ها در بازه ۸۰ الی ۹۵ قرار می گیرند.

شاخص نمود رنگ در برخی از لامپ های ال ای دی بین 90 تا 100 بوده، به این معنا که رنگ اجسام در زیر نور لامپ ال ای دی به رنگ واقعی خود بسیار نزدیک می باشد.

شاخص نمود رنگ و لامپ ال ای دی

مهم ترین مشخصه خرید لامپ CRI آن است، زیرا باید بتواند رنگ های متفاوت مانند قرمز، سبز، آبی و سایه ها را درست همان گونه که هستند، نشان دهد. همان طور که گفته شد همه‌ی نورهای سفید شامل طیف کامل رنگ‌ها نیستند و هر کدام شاخص رنگ متفاوتی دارند. اما لامپ های ال ای دی با دارا بودن شاخص رنگ 90 به بالا تمامی طیف های رنگی را در خود جای داده اند که می توان از آن به عنوان منبع نوری کامل با تفکیک رنگ بالا نام برد.

سخن پایانی

شاخص نمود رنگ لامپ یکی از پارامترهای مهم در انتخاب لامپ مناسب برای محیط مد نظر می باشد که معمولا معیار سنجش این شاخص با عددی بین 0 تا 100 بوده، اما توجه داشته باشید، در لامپ ها با توان برابر شاخص ها متفاوت می باشند. هرچه عدد شاخص رنگ بالاتر باشد دقت و دید رنگ اجسام واقعی تر نمایش داده می شود. در نظر داشته باشید هنگام خرید تنها توجه به شاخص رنگ بی فایده بوده و باید دمای رنگ، لومن، توان و دیگر پارامترها را نیز بررسی کنید.

فروشگاه اینترنتی امیران ال ای دی

گروه صنعتی امیران، به عنوان یکی از تولید کننده های مطرح لامپ های ال ای دی، با شعار همگام با طبیعت، اقدام به تولید لامپ های کم مصرف LED در ایران نموده پارامترهای شاخص پارامترهای شاخص است تا گامی موثر در راستای صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی، رعایت حقوق مصرف کننده و سازگاری با محیط زیست بردارد. لامپ های ال ای دی امیران، با ویژگی های منحصر بفردی مانند مصرف انرژی کم و بازدهی بالا، جایگزین بسیار مناسبی برای سایر منابع روشنایی می باشند که در چندین نوع مختلف با کارایی های متفاوت به بازار ارائه می شوند. شما می توانید به واسطه راههای ارتباطی زیر، با گروه صنعتی امیران ال ای دی در تماس باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.