استراتژی عملکردی


تأثیر حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی بر استراتژی بازاریابی سبز و عملکرد زیست-محیطی کسب وکارهای صنعتی در ایران

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر دو متغیر حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست ­محیطی و فرهنگ زیست محیطی بر استراتژی بازاریابی سبز و همچنین تأثیر استراتژی استراتژی عملکردی بازاریابی سبز بر عملکرد زیست ­محیطی و عملکرد اقتصادی در کسب­وکارهای صنعتی در ایران می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده­ها، از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران عالی، میانی و عملیاتی کسب­وکارهای صنعتی عضو وزارت صنعت، معدن، تجارت و استراتژی عملکردی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هستند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده 80 شرکت از میان کسب وکارهای صنعتی، به عنوان نمونه، تعیین شدند. سپس داده­ها با روش مدل­سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها نشان می­دهد که فرهنگ زیست­ محیطی در درون کسب وکارهای صنعتی بر اتخاذ استراتژی بازاریابی سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد و حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست ­محیطی موجب تقویت فرهنگ زیست ­محیطی در کسب وکارهای صنعتی در ایران می­شود. اتخاذ استراتژی بازاریابی سبز در کسب وکارهای ایرانی، عملکرد اقتصادی را بهبود می­بخشد اما با توجه به اینکه موضوع محیط زیست به عنوان یک موضوع استراتژیک در کشور ما در نظر گرفته نمی­شود و کسب وکارها از استانداردهای به روز استفاده نمی­کنند، عملکرد زیست ­محیطی وضعیت نا­مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها

 • استراتژی بازاریابی سبز
 • فرهنگ زیست­ محیطی
 • حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست ­محیطی
 • عملکرد اقتصادی و عملکرد زیست­ محیطی

عنوان مقاله [English]

The Effect of Top Management Support on Green Marketing Strategy and Environmental Performance in the Industrial Sector of Iran

نویسندگان [English]

 • Manijeh Haghighi Nasab 1
 • Hamid Reza Yazdani 2
 • fatemeh davarpanah Kiasaraei 1

1 Alzahra university

چکیده [English]

This research seeks to analyze the influence of top managerial support from environmental practices and environmental culture on green marketing strategy. Also, it aims to explore the impact of green marketing strategy on environmental performance and economic performance of business-to-business organizations in Iran. The survey was conducted using descriptive approach. The researchers have studied 80 B2B firms that were in the Ministry of Industry, Mine and Trade as well as the Industrial Development and Renovation Organization of Iran. Data were collected and analyzed using questionnaire as well as SPSS and LISREL softwares, respectively. The research findings revealed that environmental culture in B2B organizations has an influence on green marketing strategy and top managerial support from environmental practices can develop environmental culture inside the organization. Adopting green marketing strategy by B2B organizations in Iran can improve economic performance but since the issue of environment is not considered as a strategic issue in our country and organizations do not use updated standards, so the environmental performance is in inappropriate situation.

تجزیه و تحلیل عملکرد استراتژیک (مورد مطالعه شرکت های بهنوش و لبنیات پاک)

هدف نهایی هر شرکت تجاری افزایش ثروت سهامداران است و عملکرد مطلوب باعث افزایش ارزش شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران می شود. شرکت ها بدون داشتن استراتژی صحیح نمی توانند به اهداف خود برسند و تدوین استراتژی در نتیجه ارزیابی عملکرد از ابعاد مختلف است. ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت نقدینگی دو مورد از معیارهای ارزیابی عملکرد داخلی هستند و امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین معیار ارزیابی عملکرد داخلی که شاخصی از ثروت سهامداران است و رابطه نزدیکی با ارزش افزوده بازار به به عنوان شاخص خارجی ارزش آفرینی دارد، یاد می کنند . ماتریس دو بعدی استراتژی مالی با ترکیب مدیریت نقدینگی و ارزش افزوده اقتصادی ، چهار گزینه استراتژی مالی را با توجه به موقعیت شرکت در هر یک از ناحیه ها، پیش روی شرکت ها قرار می دهد. در این پژوهش جایگاه شرکت های غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1379 تا 1388 در ماتریس استراتژی مالی مشخص شده و با توجه به موقعیتشان در ماتریس ، استراتژی های مناسبی برای حرکت به موقعیت بهتر پیشنهاد می شود و در نهایت رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ، حوزه عملکرد (به عنوان شاخص ارزش آفرینی ) و اختلاف بین نرخ رشد فروش با نرخ رشد ثابت (به عنوان شاخص مدیریت نقدینگی ) با تغییر در ارزش افزوده بازار (به عنوان شاخص ثروت سهامداران ) در مدت 10 سال مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که رابطه معنی داری بین ارزش افزوده اقتصادی و حوزه عملکرد با تغییر در ارزش افزوده بازار وجود دارد . اما بین اختلاف بین نرخ رشد فروش با نرخ رشد ثابت و تغییر در ارزش افزوده بازار هیچگونه رابطه معنی داری وجود ندارد . از اینرو شرکت های موادغذایی و قند و شکر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باید از شاخص دیگری برای مدیریت نقدینگی خود بهره گرفته و به ارزیابی عملکرد و اتخاذ استراتژی های درست مالی بپردازند . روش تحقیق این پژوهش رگرسیون خطی به همراه ضریب تعیین بوده و از نرم افزار Spss برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است .

کلیدواژه‌ها

 • : ماتریس استراتژی مالی
 • ارزش افزوده اقتصادی
 • حوزه عملکرد
 • رشد فروش
 • نرخ رشد ثابت
 • تغییر در ارزش افزوده استراتژی عملکردی بازار

عنوان مقاله [English]

Strategic Performance Analysis

نویسندگان [English]

 • Mohammad Jalili 1
 • Mousa Ahmadi 1
 • Elham Asgari 2

Ultimate goal of each commercial company is rising in wealth of shareholders. Proper function increase Company’s value and ultimately increase the shareholder’s wealth.
Companies can’t achieve their goals without any proper strategy and making strategy is a result of performance evaluation of different aspects. economic value added and cash management are two items of internal performance استراتژی عملکردی evaluation criteria and today’s economic value added is considered as the best criteria for internal performance evaluation which is representative of shareholder’s wealth and it has close relation to market value added as an external index of value creation.
Two dimensional matrix of financial strategy with a combination of cash management and economic value added considering to company’s position in each area, proposes four financial strategy objectives.
In this research, position of food companies accepted in Iran Stock Exchange since 2001 to 2010 are defined in financial strategy matrix and considering to their positions in the matrix proper strategies are proposed for move to better position and ultimately relation between EVA, spread and difference between sales growth rate and sustainable growth rate with changes in MVA during ten years is investigated.
Result of this research demonstrates that there is a meaningful relation استراتژی عملکردی between EVA and spread with changing MVA. But there is not meaningful relation between difference of sales growth rate and sustainable growth rate and changing MVA.
Hence Food Companies accepted in Iran Stock Exchange must enlist other criteria for their own cash management and to evaluate their performance and taking proper financial strategies.
Procedure of this research is linear regression analysis and spss software is used for hypotheses examination.

استراتژی عملکردی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

2 دانشگاه سمنان

چکیده

این تحقیق به بررسی روابط بین فاکتورهای مدیریت، بازارگرایی، استراتژی رقابتی و عملکرد کسب و کار در رستوران­ها و فست­فودهای با حق امتیاز محدود در شهر تهران می­پردازد. جامعه آماری در این تحقیق مدیران150 رستوران و فست­فود با حق امتیاز محدود در شهر تهران می­باشد. ابزار گردآوری داده­ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد می­باشد که برای بررسی روایی آن از روایی سازه و تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری­داده­ها، توصیفی- پیمایشی می­باشد. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته­ها نشان می­دهند که فاکتورهای مدیریت مانند تاکید مدیریت و ریسک­گریزی وی تأثیر معناداری بر بازارگرایی دارد و بازارگرایی نیز بر استراتژی تمایز و رهبری هزینه و عملکرد مالی و غیرمالی تأثیر معناداری دارد. به عبارتی دیگر، نتایج این تحقیق نشان می­دهد که بازارگرایی نقشی میانجی در رابطه بین ریسک­گریزی مدیریت و استراتژی­های تمایز و رهبری هزینه دارد­. این در حالی است که استراتژی تمایز و رهبری هزینه بر عملکرد غیرمالی تأثیر معناداری ندارد. با توجه به اینکه، چارچوب رستوران­ها و فست­فودهای با حق امتیاز محدود با بقیه رستوران­ها و فست­فودها متفاوت است. این تحقیق به شرح مفاهیم رستوران­ها و فست­فودهای با حق امتیاز محدود برای محققان و مدیران می­پردازد.

کلیدواژه‌ها

 • بازارگرایی
 • رستوران‌ها و فست‌فودهای با حق امتیاز محدود
 • استراتژی رقابتی
 • عملکرد کسب و کار
 • فاکتورهای مدیریت

عنوان مقاله [English]

Surveying the Influence of Management Factors, Market Orientation, and Competitive Strategies on Business Performance of Restaurants with Limited Franchise

نویسندگان [English]

 • Davood Feiz 1
 • Mehdi Dehgani soltani 2
 • Alli Baghani 2
 • Housein Farsizadeh 2

چکیده [English]

This paper surveys the relations between management factors, market orientation, competitive strategies and business performance in restaurants and fast
foods with limited franchise in Tehran. The statistical population is 150 managers of fast foods and restaurants with limit franchise. Data gathering tool is standard questionnaire which factor analysis is used for its validity while Cronbach alpha is used for its reliability. This is functional descriptive survey. Also structural equation modeling is used for this paper. Findings show that management factors such as management emphasis and risk evasion have significant influence on market orientation and also market orientation has significant influence on distinction strategies and cost leadership and financial and non-financial performance. In other words, market orientation has median role between management risk evasion and cost leadership and distinction strategies. Meanwhile, cost leadership and distinction strategies have no significant influence on nonfinancial performance. Considering that fast foods and restaurants with limit
franchise have different frameworks, this paper describes concepts of such these restaurants and fast foods for managers and researchers.

انتخاب استراتژی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو)

چکیده امروزه فلسفه و دیدگاه‌های حاکم بر ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌ها تغییر کرده است و لزوم توجه به بکارگیری استراتژی‌های مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان و یکپارچه کردن آنها با استراتژی منابع انسانی مشهودتر می شود. در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک، به انتخاب استراتژی استراتژی عملکردی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه روسا و متخصصین ارشد شرکت ساپکو هستند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش در زمره پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش ابتدا با تهیه پرسشنامه‌ای و با استفاده از آزمون‌های توزیع دو جمله‌ای و فریدمن به بررسی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در وضع موجود پرداخته شد و سپس با استفاده از پرسشنامه‌ی دیگری نظرات افراد جامعه آماری برای تعیین اندازه نقاط مرجع استراتژیک فرعی جمع‌آوری شد و در نهایت پس از بدست آوردن مختصات استراتژی عملکردی نقاط مرجع استراتژیک اصلی موقعیت استراتژی ارزیابی عملکرد کارکنان در وضع مطلوب بدست آمد. استراتژی ارزیابی عملکرد کارکنان در وضع موجود استراتژی انگیزشی و استراتژی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان، استراتژی همه‌جانبه مشخص شد.

مقاله ترجمه شده هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

ارتباط نزدیک بین استراتژی های رقابتی و استراتژی های ساختاری به عنوان پیش شرطی برای موفقیت عملکردهای کسب و کار مطلوب به شمار می آید. این تحقیق نشان می دهد که چگونه ارتباط بین فعالیت ها و استراتژی های رقابتی بر روی عملکرد سازمانی را در صنعت بانکداری تاثیر گذار می باشد. یافته های ما نشان می دهد که a) استراتژی های رقابتی باعث اعتدال ارتباط بین عملکرد ها و فعالیت های استراتژیک بازاریابی و عملکردهای سازمانی می گردد، b) تصمیمات راهبردی یکپارچه خاص در مورد عملکردها و فعالیت بازاریابی دارای تاثیر قابل توجهی بر روی عملکرد سازمانی می باشد، و c) عملکرد بانک های محلی در میان گروه های استراتژیک متفاوت بوده که بستگی به کیفیت تناسب راهبردی دارد.

کلیدواژه: فعالیت های خدماتی، تناسب راهبردی، عملیات بانکی، استراتژی

ترجمه بخش ۶ مقاله

این بررسی ارزیابی تجربی را در ارتباط با موضوعات راهبردی در بانک های محلی زودبازده نشان می دهد. با استفاده از اطلاعات مربوط به بانک های محلیی زود بازده در امریکا، یافته های ما نشان می دهد که سازگاری راهبردی بین عملکرد، بازار و استراتژی های رقابتی در مقایسه با فعالیت های عملیاتی برای عملکرد سازمان ها حائز اهمیت می باشد. در میان تحقیقات ما، ما این موضوع را در می یابیم که سازگاری های راهبردی در این موارد دارای تاثیر مهمی بر روی عملکرد سازمان ها می باشد. به ویژه اینکه، چنین یافته هایی نشان می دهد که این استراتژی ها به عنوان یک عامل تعیین کننده در عملکرد گروه ها می باشد. و این استراتژی بیان می گردد که هر چه میزان این سازگاری ها برای بانک های محلی بیشتر باشد، عملکرد آن بنگاه بالاتر می رود.

از طریق بررسی عملکرد این استراتژی ها، این تحقیقات منجر به درک بهتری از عملکرد گروه های راهبردی خواهد شد. به ویژه، ما خلاء ها را در ارتباط با متغیرهای عملکردی گروه های راهبردی دنبال می کنیم، که به عنوان یک سری از برنامه های مهم در زمینه مدیریت راهبردی می باشد. علاوه بر این، این بررسی ها از نظریه های راهبردی مایل و اسنو برای بررسی عملکردهای مربوط به استراتژی های رقابتی و بازاری استفاده می کند.

همان طور که قبلا ذکر شد، مدل های مورد بررسی قرار گرفته شاما ۱۰۰۰ بنگاه می باشد. چنین چارچوبی ویژگی ها و الگوهای استراتژی های مدیریتی در استراتژی عملکردی سطح بزرگتر را نشان می دهد.اما ویژگی های مربوط به بنگاههای کوچکتر را بازگو نمی کند. به هر حال چنین نمونه هایی دارای مزایایی می باشد که به کنترل بیشتر واکنش ها پرداخته که در ارتباط با اندازه نمونه ها می باشد.

همانند بررسی های دیگر، مطالعات ما نیز دارای محدودیت هایی می باشد.به دلیل نرخ پایین واکنش ها در بررسی احتیاط می بایست در عمومی کردن این نتایج رعایت گردد.در ارتباط با ادغام های اخیر و کسب سود در بانک های محلی، این شرایط امکان پذیر می باشد که رقابت های مختلف منجر به ایجاد استراتژی های مختلف می گردد. همچنین این موضوع می بایست یادآوری گردد که حوزه تحقیقاتی ما محدود به بانک های محلی زودبازده می باشد .الگوهای راهبردی و عملکردی ممکن است در بانک های محلی دیگر بسیار متفاوت باشد. به طور خاص، منافعی نیز در تکرار مطالعات کنونی وجود دارد. افراد می بایست این موضوع را نیز مد نظر قرار دهند که این تحقیقات بر مبنای جمع آوری اطلاعات مشابه می باشد . برای نمونه از مخاطبان درخواست نشده تا اطلاعات خود را در یک دوره زمانی خاص ارائه کنند. ما امیدواریم تحقیقات بعدی یافته های مورد نظر در این مقاله را در ارتباط با بانک های محلی دیگر نیز مورد بحث و بررسی قرار دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.