ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری


ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری – پارسیان بورس

ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

2 استادیار گروه مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت و استاد هادی حلقه بانکداری مقاومتی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

چکیده

اصلاح و تقویت همه‌‌جانبه‌‌ نظام مالی کشور باهدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در آن و پیشگامی در تقویت بخش واقعی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در یک رویکرد، جهت تحقق این سیاست، باید زیر نظام‌های نظام مالی اصلاح و تقویت شوند. مهم‌ترین زیرمجموعه نظام مالی ایران، نظام بانکی است و یکی از کارکردهای اصلی نظام بانکی تجهیز منابع است. براساس آخرین آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، عمده تجهیز منابع نظام بانکی کشور از طریق سپرده­های سرمایه‌گذاری مدت­دار انجام‌شده است. در مقاله حاضر ابتدا جایگاه حساب سرمایه­گذاری مدت­دار در بانکداری و اقتصاد مقاومتی تبیین شده، سپس این حساب از منظر قانونی، مقرراتی، فقهی و عملکردی بررسی می­شود. ازآنجاکه اولین گام در اصلاح و تقویت هر موضوع، شناسایی چالش­های آن موضوع است، پس از مطالعه و پیشینه پژوهشی و با مرور منابع گوناگون، مصاحبه­های هدفمند و استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی، چالش‌های سپرده سرمایه‌گذاری استخراج شد. این چالش­ها در پنج دسته به عناوین سود سپرده، تنوع سپرده، چالش­های ناظر به بانک مرکزی، چالش­های ناظر به وکالت بانک­ها و سایر چالش­ها دسته­بندی شد. برای اعتبارسنجی، چالش‌های استخراج‌شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفت. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاح و تقویت سپرده سرمایه­گذاری مدت­دار ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

 • اقتصاد مقاومتی
 • بانکداری مقاومتی
 • بانکداری اسلامی
 • بانکداری
 • تجهیز منابع
 • سپرده سرمایه‌گذاری مدت-دار. طبقه‌بندیE58
 • G21
 • Z12 :JEL

20.1001.1.22518290.1399.9.2.5.5

عنوان مقاله [English]

Identifying and Assessing the Challenges of an Investment Deposit Account and Providing Corrective Solutions within Resistive Economy Framework

نویسندگان [English]

 • Mohamad Reza Simiari 1
 • Mohammad Hosin Gavam 2
 • Reza Karimi 3

1 Ph.D. Student, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, and Researcher, Imam Sadiq University Growth Center, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Finance, Faculty of Islamic Education and Management, and Guiding Professor at Resistance Banking Circle, Growth Center, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

3 Ph.D. Student in the Faculty of Islamic Studies and Management and Researcher at the Development Center of Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Reforming and strengthening the entire financial system of ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری the country with the aim of meeting the needs of the national economy, stabilizing it and boosting the real sector are among the overall policies of the resistance economy. One approach to the issue believes in strengthening and reforming the underpinning financial systems. The most important subset of the Iranian financial system is the banking system which has as one of its basic functions the provision of resources. According to the latest data released by Central bank of the Islamic Republic of Iran, the country’s major resources are provided through investment deposits accounts. In this paper, firstly, the status of an investment deposit account in banking and resistive economy is explained, then it is examined from the legal, regulatory, Imamiah Jurisprudence and functional points of view. Since the first step in reforming and strengthening each issue is identifying the challenges of that topic, after studying the research background and reviewing various sources, conducting targeted interviews and using thematic analysis and focal group method, the challenges of the deposit investment were extracted. These challenges were grouped into five categories that relate to deposit profits, deposit diversity, central bank, bank lawyers, and other challenges. For validation, the extracted challenges were exposed to expert analysis. In the end, with the formation of a focal group, strategies for improving and reforming long-term investment deposit accounts have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resistive Economy
 • Resistive Banking
 • Islamic Banking
 • Banking
 • Equipped Resources
 • Investment Deposit Account. JEL Classification: E58
 • G21
 • Z12

ابونوری، عباس علی؛ سجادی، سمیه السادات؛ محمدی، تیمور (1392). رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌های بانکی در سیستم بانکداری ایران. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 1(3)، 23-52.

احمدیه، مجید (1392). نقش قصد در عقود بانکی. نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی.

امینی، صفیار؛ محمدی، سمیه؛ و فخرحسینی، سیدفخرالدین (1388). بررسی عوامل مؤثر برجذب سپرده‌های بانکی بانک‌های منتخب با تأکید بر بانک صادرات ایران. فصلنامه علوم اقتصادی، 2(6)، 159-172.

پژویان، جمشید؛ و دوانی، عبدالله (1383). حساسیت سرمایه­گذاری در واکنش به نرخ سود بانکی، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 4(14)، 13-54.

توکلی گردفرامرزی، قاسم (1393)، آثار حقوقی وکالت بانک‌ها در قبول سپرده‌های سرمایه‌گذاری مشتریان، اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.

داورزنی، حسین؛ رضوی، محمد؛ و ابراهیمی، سعید (1389). سپرده­های بانکی با سود معیّن بر مبنای بیع دین. فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1(2)، 57-78.

درویشی، ابراهیم (1379). ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری ماهنامه تازه‌های اقتصاد، 8(95)، 42.

رضوی، مهدی؛ و شمسیان، اسماعیل (1389). بررسی سیستمی تعیین نرخ سود بانکی در ایران، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، 7(14)، 37-68.

شعبانی، احمد؛ و سیفلو، سجاد (1390). مقایسه تطبیقی بانکداری وکالتی و مشارکتی و ارائه راهکارهای جدید، فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، 2(5)، 80-116.

عابدی‌جعفری، ‌حسن؛ تسلیمی، ‌محمد‌سعید؛ فقیهی، ‌ابوالحسن؛ و شیخ‌زاده، ‌محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین، روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 2(5)، 151-198.

عزیزنژاد، صمد (1391). چالش‌ها و راهکارهای تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران، ماهنامه مجلس و راهبرد، 6(71)، 181-200.

قلی‌زاده، محمدحسن؛ و شعبانی کاکرودی، حامد (1387). بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع و جذب سپرده­ها در بانک‌های دولتی موردبررسی بانک‌های دولتی استان گیلان. ماهنامه بانک و اقتصاد، 8(93)، 38-41.

کشاورزیان پیوستی، اکبر (1388). تخمین نرخ سود بانکی برای حداکثرسازی رشد اقتصادی در ایران با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 27(108)،
3-30.

کیذوری، ‌امیرحسین؛ یمنی‌دوزی‌سرخابی، ‌محمد؛ مهر‌محمدی، ‌محمود؛ و ابوالقاسمی، ‌محمود (1391). مفهوم‌پردازی توسعۀ برنامه‌های میان‌رشته‌ای از منظر پیچیدگی سیستم دانشگاهی. فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 1(1)، 131–160.

قلیچ، وهاب (1396). بررسی ابعاد فقهی سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

محمودیان، یعقوب؛ ابوالحسنی هستیانی، اصغر؛ پورکاظمی، محمدحسین؛ و ندری، کامران (1395). طراحی الگوی مطلوب سپرده‌پذیری در نظام بانکی ایران، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 3(4)، 21-46.

مکیان، سیدنظام‌الدین؛ دانش، سید حسین‌علی؛ و جوکار کمال‌آبادی، نرگس (1396). مشکلات اجرایی در محاسبه سود قطعی (مطالعه موردی بانک مسکن شیراز- عقد مشارکت). فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، 5(20)، 141-149.ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری

موسویان، سیدعباس (1383). ارزیابی سپرده‌های بانکی پیشنهاد سپرده‌های جدید. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 4(15)، 31-54.

موسویان، سیدعباس (1387). بررسی و تحلیل نارسایی­های کاربرد عقد وکالت در معاملات بانکی، تازه‌های اقتصاد، 148(76)، 62-65.

موسویان، سیدعباس؛ و میثمی، حسین (1395)؛ بانکداری اسلامی مبانی نظری-تجارب عملی. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

تقی‌نتاج، غلامحسن؛ و ابراهیمی، آیت‌اله (1388)؛ بررسی تطبیقی نحوه محاسبه سود قطعی سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها بر مبنای دستورالعمل بانک مرکزی و روش ارزش‌افزوده بانک. فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1(4)، 111-98.

یزدانی دهنوی، محسن (1384). مؤلفه‌های مؤثر بر موفقیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در تجهیز منابع پولی. فصلنامه مدیر ساز، 5(17)، 65-78.

یعقوبی، نورمحمد؛ کرد، حامد؛ مرادزاده، عبدالباسط؛ و دژکام، جاسم (1394). تحلیل شبکه‌ای عوامل حیاتی مؤثر برجذب سپرده‌های مشتریان. فصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 4(13)، 97-122.

یوسفی، احمدعلی (1383). راه‌های جبران ارزش پول در سپرده‌های بانکی از منظر فقه و اقتصاد، تهران: سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی.

Boyatzis, R. E. (1998). Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development. Sage.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

King, N., Horrocks, C., & Brooks, J. (2018). Interviews in Qualitative Research. Sage Publications Limited.

Mishkin, F. S., & Serletis, A. (2016). The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 6th. Pearson Canada Inc.

Your access to this site has been limited by the site owner

If you think you have been blocked in error, contact the owner of this site for assistance.

If you are a WordPress user with administrative privileges on this site, please enter your email address in the box below and click "Send". You will then receive an email that helps you regain access.

Block Technical Data

Block Reason: Access from your area has been temporarily limited for security reasons.
Time: Sun, 18 Sep 2022 19:53:09 GMT

About Wordfence

Wordfence is a security plugin installed on over 4 million WordPress sites. The owner of this site is using Wordfence to manage access to their site.

You can also read the documentation to learn about Wordfence's blocking tools, or visit wordfence.com to learn more about Wordfence.

Click here to learn more: Documentation

Generated by Wordfence at Sun, 18 Sep 2022 19:53:09 GMT.
Your computer's time: .

ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری

سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف غیرقانونی اعلام شد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، هیئت امنای دانشگاه صنعتی شریف در دستور یازدهم، جلسه مورخ 27 اسفند 91 مصوب کردند:« به استناد بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه با ایجاد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در راستای ساماندهی امور نظیر موقوفات دانشگاه جهت پشتیبانی مالی تحقق اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمده و اساسنامه سازمان مذکور مشروط به تایید معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع به تصویب رسید.

سازمان بازرسی کل کشور 6 سال بعد به موجب شکایت‌نامه شماره 217325 مورخ 27 آذر سال 97 از این مصوبه به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرده مصوبه یاد شده مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیئت امنای دانشگاه صنعتی شریف است زیرا اولاً در هیچ یک از بندهای ماده 7 قانون قانون تشکیل هیئت‌های امناء، به هیئت امنای دانشگاه صنعتی شریف مجوزی جهت تشکیل سازمانی به نام توسعه و سرمایه گذاری داده نشده و اساساً فعالیت این سازمان خارج از وظایف و رسالت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف بوده و مالاً خارج از حدود و اختیارات هیئت امناء دانشگاه موصوف است.

ثانیاً چنانچه مستند مصوبه یاد شده بند ب ماده 7 قانون تشکیل هیئت‌های امناء باشد، بند مذکور ناظر بر تشکیلات اداری موسسه بوده که آن هم تابع شرایط خاص مقرر در آن بند است. به عبارت دیگر موضوع این بند ساختار تشکیلاتی و اداری دانشگاه است که سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه صنعتی شریف خارج از شمول آن بوده و به فرض آن که در چارچوب این ساختار نیز قرار گیرد، هیئت امنای دانشگاه می‌بایست پیشنهاد تشکیل سازمان فوق را به وزارتخانه مربوط ارائه تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد که در عمل این امر محقق نشده و اساسنامه سازمان یاد شده مشروط به تایید معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع به تصویب هیئت امنای دانشگاه رسیده است.

ثالثاً به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره‌های ذیل آن دانشگاه‌ها (اعضای هیئت علمی) صرفاً مجاز به تشکیل شرکت‌های دانش بنیان هستند. ضمن آن که ایجاد سازمان دولتی ( همچون سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه صنعتی شریف) نیازمند تجویز قانونگذار است. از این رو ابطال دستور یازدهم جلسه مورخ 27 اسفند سال 91 هیئت امنای دانشگاه صنعتی شریف در خصوص ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضاست.

نهایتاً پس از تبادل لایحه و دریافت پاسخ معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس دیوان، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض، سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه صنعتی شریف را ایجاد و اساسنامه آن را نیز ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری تصویب کرده است و ایجاد چنین سازمانی و تصویب اساسنامه آن خارج از صلاحیت هیئت امنا بوده زیرا در هیچ یک از قوانین مربوطه از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور چنین اختیاری به هیئت امناء اعطاء نشده است و تصویب اساسنامه سازمان‌های دولتی به موجب ذیل اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می بایست با تصویب مجلس شورای اسلامی یا با اجازه مجلس توسط دولت صورت پذیرد لذا مصوبه مورد شکایت، خارج از صلاحیت و مخالف قانون اساسی وضع شده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری | آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

“بزرگ‌ترین دشمن شما در معامله گری همان کسی است که هر روز صبح در آینه او را می‌بینید.” (جسیکا شوارتزر)
احساسات و عواطفی که در زندگی عادی ما را ممتاز می‌کنند در بورس برای ما مشکل‌ساز می‌شوند. معامله گران زیادی تنها به این دلیل که متوجه نشدند چه الگوی ذهنی اشتباهی دارند و عملاً چه چیزی باعث شده تا در بازار بورس موفق نشوند برای همیشه از بازار خداحافظی کردند. اگر ندانیم مشکل کارمان کجاست هرگز نمی‌توانیم آن را حل کنیم.

تفاوت روانشناسی بازار و روانشناسی معامله گری

روانشناسی بازار بورس و روانشناسی معامله گر دو مطلب کاملاً مجزا از یکدیگر هستند. در روانشناسی بورس یا بهتر بگویم رفتار شناسی بازار شما به بررسی رفتار سهام می‌پردازید؛ اما در روانشناسی معامله گر شما به موضوع شناخت خود و تغییر الگوهای ذهنی اشتباهتان خواهید پرداخت.

داشتن چارچوب ذهنی اشتباه در هنگام ورود به بازار بورس چیزی کاملاً طبیعی است. چرا که ما سعی می‌کنیم بازار را همان‌گونه که دنیای اطرافمان را درک می‌کنیم، درک کنیم.

طرز تفکر و انتظارات ما از بازار در هنگام ورود به آن می‌تواند مانند یک مانع منجر به شکست ما در بازار شود. اولین مرحله در برطرف کردن این موانع شناخت خود است. اگر ما ندانیم که چه رفتارها و تفکرات اشتباهی داریم هرگز نمی‌توانیم آن‌ها را اصلاح کنیم چون حتی از وجودشان باخبر هم نیستیم.

ما در این مقاله ابتدا به شناخت چارچوب‌های ذهنی اشتباه فعلی می‌پردازیم و بعد جایگزین آن‌که چارچوب صحیح و حرفه‌ای هست را معرفی می‌کنیم و درنهایت تکنیکی که منجر به جایگزین کردن آنان باهم می‌گردد را به شما آموزش خواهیم داد. امیدوارم که سرمایه گذاری در بازار بورس برای شما به کاری موفقیت‌آمیز تبدیل گردد.

ناسازگاری ادراکی در بازارهای مالی

ویژگی‌های انسان اقتصادی که در تئوری‌های کلاسیک اقتصاد در نظر گرفته‌اند انسانی است که در معاملاتش منطقی، عقلانی، بی‌احساس و کاملاً منفعت‌طلب است و هدفی جز استفاده مادی و منفعت جاری خود ندارد. می‌داند دقیقاً به دنبال چیست و با طمع، ترس، تردید یا وحشت‌زدگی کاملاً غریبه است؛ اما حیف که انسان واقعی حتی از دور شباهتی به این موجود تخیلی ندارد.

مثال فرض کنید شما و یک نفر غریبه درمجموع ۱۰۰ یورو هدیه بگیرید. به شرطی که غریبه تعیین کند که هرکدام از شما چه مقدار از این پول را بردارید و شما هم آن را قبول یا رد کنید و اگر شما نپذیرید به هیچ‌کدام از شما چیزی نمی‌رسد.

خب احتمالاً با تقسیم ۵۰-۵۰ بین هر دو نفر کاملاً موافقید و منصفانه به نظرتان می‌آید اما اگر طرف مقابل بگوید ۷۰ درصد سهم خودش و ۳۰ درصد هم برای شما آن موقع چه؟

احتمالاً نمی‌پذیرید تا به قیمت از دست دادن سهم خودتان درس عبرتی به آن انسان حریص بدهید؛ اما انسان اقتصادی به هیچ عنوان چنین احساساتی ندارد و در تمام حالات حتی اگر فقط قرار باشد یک یورو هم به او برسد می‌پذیرد چون به هر حال از هیچی بهتر است.

برای همین ما نیاز به داشتن یک چارچوب سفت و سخت برای محافظت در مقابل احساسات، برای موفقیت در بازار بورس یا سرمایه گذاری در هر نوع بازار مالی داریم. دانشمندان فرآیندی که در آن شخص موفق نمی‌شود بین احساسات و عواطف خود با اهداف منطقی که دارد هماهنگی ایجاد کند را ناسازگاری ادراکی نامیده‌اند؛ که در واقع با داشتن حس بد همراه است و معمولاً باعث می‌شود که اطلاعاتی را که با سیستم ارزش ما هماهنگ نیست به‌طور خودکار حذف کنیم.

آندره کوستالونی می‌گوید: “ده درصد از عکس‌العمل‌ها در بورس مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است و مابقی آن در حیطه روانشناسی است.”

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله‌گری

گام اول: تهیه یک ژورنال ثبت حالات روحی و روانی در هنگام معاملات

خب حال که می‌دانیم عواطف و احساسات ما منجر به خطاهای ما در معامله گری می‌گردند و هیچ‌کدام از ما حتی شبیه به انسان اقتصادی گفته‌شده در تئوری‌های اقتصاد کلاسیک نیستیم بهتر است آن‌ها را بشناسیم و کنترلشان کنیم.

اولین مرحله در هر تغییر خودشناسی است. وقتی می‌خواهیم تغییر کنیم باید بدانیم که قرار است چه چیزهایی را تغییر دهیم. افکار و عقایدی را که با اهداف ما هم سو نیستند بشناسیم. این کار خیلی هم راحت نیست بهترین روشی که می‌توان برای این موضوع داشت تهیه یک ژورنال ثبت حالات روحی و روانی در هنگام معاملات است.

قوانینی برای خرید و فروش خودتان ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری مشخص کنید و یا ممکن است استراتژی از قبل داشته باشید. بهتر است استراتژی‌تان ترکیبی از تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی سهام باشد. با پول کم این آزمایش را انجام دهید و سعی کنید تنها نکته مهم برایتان خرید و فروش صحیح بر اساس استراتژی‌تان باشد.

می‌توانید یک برگه را بردارید و در آن جدول‌بندی کنید. در ستونی از جدول سهامی که خریده‌اید بنویسید و در ستونی دیگر قیمت‌های ورود و خروجتان را بنویسید. همچنین ستون سومی در نظر بگیرید تا بتوانید حالات روحی خود را در زمان انجام آن معامله بنویسید.

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری | آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری – پارسیان بورس

آیا استرس داشتید؟ آیا ترسیده بودید؟ و یا اینکه طمع کارانه به دنبال سودی بیشتر از مقدار سودی که استراتژی‌تان برای شما به ارمغان آورده بوده‌اید.

سعی کنید ژورنالی که برای این کار می‌سازید ساده و قابل فهم باشد. اکثر مواقع به خاطر سختی پر کردن این ستون‌ها افراد تمایل چندانی به انجام و ادامه بلندمدت آن ندارند. اگر چنین حالتی دارید مثل ترس، طمع، هیجان، استرس و … در همان لحظه آن‌ها را ثبت کنید و ذهن فراموش‌کار انسانی نسپارید. برای تشخیص بهتر این خطاهای ذهنی و معامله گری پیشنهاد می‌کنم مقاله «روانشناسی معامله گری کلید رسیدن به سود مستمر» را مطالعه کنید.

بعد از اینکه توانستید الگوهای اشتباه خود را تشخیص دهید (همان چیزهایی که مانع از انجام درست استراتژی‌تان می‌شود)، حال زمان تغییر آن‌ها می‌رسد است.

گام دوم: داشتن یک استراتژی مناسب در معامله گری

انسان هرگز نمی‌تواند بی‌احساس باشد اما داشتن یک چارچوب ذهنی درست و سفت و سخت که قبلاً تست‌شده باشد و بازدهی خود را ثابت کرده باشد می‌تواند از دخیل شدن احساسات در تصمیماتمات معامله گری جلوگیری کند، که همین تفاوت معامله گران حرفه‌ای و مبتدی است؛ چرا که آن‌ها نیز همچون سایر انسان‌ها دارای احساسات هستند اما با داشتن نظم و چارچوب درست مانع از تأثیر این احساسات بر معاملاتشان می‌شوند.

در بازار بورس و سایر بازارهای مالی اکثر مردم احساساتی عمل می‌کنند چون سرمایه آن‌ها در معرض خطر است و سختی آن عاقل بودن شماست.

جان مینارد کینز می‌گوید: «چیزی سخت‌تر از این نیست که در دنیایی دیوانه، بخواهی عاقلانه رفتار کنی»

چارچوب صحیح به معنای داشتن انتظارات درست و به‌جا از بازار و همچنین تفکر درست راجع به نحوه موفقیت یک فرد است.

شما قرار نیست که بتوانید نتیجه هر معامله را درست پیش‌بینی کنید. شما نیاز ندارید که در همه معاملاتتان سود کنید. ضرر جزء جدایی‌ناپذیر معامله گریست و هرگز نمی‌توانید آن را حذف کنید. به شخصه زمانی معامله گریم ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری متحول شد که یک جمله را از کتاب معامله گر منضبط نوشته مارک داگلاس خواندم که می‌گفت: “زیانت را بپذیر در غیر این صورت باید تمام پارامترهای تأثیرگذار بر قیمت سهم را بشناسی مثل احساسات و عواطف سهام‌داران آن و دلایلی که می‌خواهند سهامشان را بفروشند و هزاران پارامتر دیگر که عملاً غیرممکن است.”

ما نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم. درواقع نتیجه یک معامله کاملاً تصادفی است. حال شاید با خود بگویید پس چه نیازی به تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و یا مدیریت سرمایه‌ داریم زمانی که نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم.

درست است که نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم اما می‌توانیم با رعایت یک استراتژی خاص و استفاده از تحلیل‌های نام‌برده شانس موفقیت خود را افزایش دهیم. حال می‌توان گفت با داشتن شانس بیشتر در تعداد معاملات بالا این موضوع قابل پیش‌بینی هست که تعداد پیروزی‌هایمان بیشتر از شکست‌هایمان باشد.

پس دو اعتقاد را به یاد داشته باشیم اول اینکه نتیجه‌ای هیچ‌کدام از معاملات به‌تنهایی قابل پیش‌بینی نیست؛ دوم اینکه نتیجه تعداد بالایی از معاملات در صورت داشتن یک استراتژی مناسب و رعایت آن به نفع ما خواهد بود.

تغییر چارچوب ها و عقاید اشتباه در معامله‌گری بازار بورس

با شناسایی رفتارها و الگوهای اشتباه در معامله گری می‌توانیم آن‌ها را با تکنیکی که مارک داگلاس به آن خود انضباطی می‌گوید تغییر دهیم و الگوها و عقاید درست را جایگزین آن‌ها کنیم.

خود انضباطی تکنیکی ساده اما کاربردی است. اگر شما از تاریکی ترس داشته باشید راهکار مقابله با آن چیست؟ درست است باید خود را در دل تاریکی شب قرار دهید تا کم‌کم متوجه شوید که چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. به زبان عامیانه می‌گویند با ترس خود روبه‌رو شوید. اگر شما مدتی کاملاً برخلاف باورتان عمل کنید به‌تدریج انرژی نهفته در باورتان تضعیف شده و جای خود را به باور جدید می‌دهد. حال زمانی که باورها و ترس‌های اشتباه خود را شناسایی کرده‌اید زمان تغییر آن است.

راهکارهای تغییر چارچوب ها و عقاید اشتباه در معامله گری

بر خلافشان عمل کنید. البته این کار را با پول کم انجام دهید مثلاً جایی که وسوسه می‌شوید برخلاف استراتژی‌تان سهامتان را بفروشید دست نگه‌دارید به هر قیمتی که شده با آن مقابله کنید البته چون سرمایه شما در این مرحله کم است احتمالاً به‌راحتی بتوانید کار درست را انجام دهید. پس از انجام کار درست برای دفعات متوالی خواهید دید که نتایج بهتری کسب می‌کنید و درنتیجه باور مربوط به ترستان برای انجام کار اشتباه از بین می‌رود و جای خود را به باور صحیح می‌دهد.

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری | آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری – پارسیان بورس

پیشنهاد من همواره به دانش‌آموختگانی که به آنان معامله گری در بازار بورس را آموزش می‌دهم این است که ۲۰ تا ۳۰ معامله اول خود را با مقدار کمی پول انجام دهند. مقداری که سود و زیانش به هیچ عنوان اهمیتی برایشان نداشته باشد. خب وقتی سود و زیان برایتان مهم نباشد راحت‌تر می‌توانید به درست معامله کردن فکر کنید. زمانی که ۳۰ معامله درست انجام دهید عملاً برخلاف تمام باورهای اشتباهات گذشته‌تان عمل کرده‌اید. این کار سه نتیجه فوق‌ العاده دارد:

اول این‌که انرژی باورهای غلطتان تخلیه‌شده و چارچوب صحیح معامله‌گری در شما شکل می‌گیرد.
دوم اینکه با دیدن نتایج شما به اعتمادبه‌نفس دست پیدا می‌کنید و می‌دانید تنها با انجام همین کار می‌توانید همیشه سودآور باشید. زمانی که اعتمادبه‌نفس درون شما به وجود آید ترس از بین می‌رود و ترس سرمنشأ تمام خطاهای معامله گری است.
سومین اثر شگفت‌انگیز آن تبدیل‌شدن معامله گری صحیح برای شما به یک عادت است. زمانی که در تعداد بالا این کار را تکرار کرده‌اید معامله گری از سطح خودآگاه شما وارد ناخودآگاهتان می‌گردد و درنتیجه شما به یک معامله‌گر منضبط و حرفه‌ای تبدیل می‌شوید.

سخن پایانی

در پایان می‌خواهم بگویم که موفقیت در معامله گری نیازمند تلاش و پشتکار فراوان است. برای یادگیری و سرمایه گذاری حتماً از اساتیدی استفاده کنید تا به شما آموزش بورس و سرمایه‌گذاری در آن را ارائه دهند، چرا که گذراندن این مسیر به‌ تنهایی کار سخت و دشواری است.

هرگز ناامید نشوید به گفته وینستون چرچیل: “موفقیت به معنای افتادن در ورطه شکست بدون از دست دادن اشتیاق است.”

هیچ راهی برای یک‌شبه پولدار شدن نیست و تنها با تلاش و پشتکار و آموزش بورس به روش صحیح و حرفه‌ای است که موفقیت حاصل می‌شود. برای خود هدف‌گذاری کنید اما واقع‌گرایانه و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کنید کتاب بخوانید و پیشرفت کنید. معامله گری چیزی بسیار فراتر از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است. درواقع معامله گری یک سبک زندگی است.

۱۰ شرکت فعال در حوزه تامین مالی مبتنی بر درآمد – چارچوب سرمایه گذاری

چارچوب ابزار تامین مالی مبتنی بر درآمد شامل متغیرهایی چون مقدار سرمایه گذاری، نرخ رویالتی، سقف بازپرداخت و مدت زمان بازپرداخت به صورت مجزا در جداولی در این مطلب در 10 فعالترین شرکت خارجی که در پست قبلی معرفی شدند، جمع آوری گشته و ارائه می گردد. همچنین شرایط متقاضی و مدت زمان بررسی درخواست نیز توسط تمامی شرکت های مورد مطالعه ذکر گشته بود و این موارد نیز در جداولی در انتهای این مطلب آورده شده است.

مقدار سرمایه گذاری

همانطور که در بخش چارچوب سرمایه گذاری دیده شد، بسته به میزان درآمد شرکت های سرمایه پذیر، یک سقف سرمایه گذاری برای ابزار مبتنی بر درآمد وجود دارد و لذا بازه ای برای میزان مبلغ قابل سرمایه گذاری قابل تصور است. با مطالعه شرکت های خارجی ، هر یک بازه ای را برای سرمایه گذاری ذکر کرده اند که در جدول زیر آمده است.

نرخ رویالتی

نرخ رویالتی که بیانگر درصدی از درآمد است که برای بازپرداخت استفاده می شود برای شرکت های مورد مطالعه در جدول زیر آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود در بیشترین حالتها این نرخ تا 10 درصد است. برای دو شرکت نیز عدد مشخصی در منابع موجود از آنان ذکر نشده بود و صرفا اشاره به این موضوع شده بود که درصد کمی از درآمد صرف بازپرداخت خواهد شد.

سقف بازپرداخت

از آنجا که شرکت های سرمایه گذار در مذاکره می توانند سقف بازپرداخت را بالا ببرند، لذا بعضا علاقه ای به ایجاد ضابطه برای آن ندارند. لذا نیمی از شرکت های مورد مطالعه صرفا به ذکر ضریب توافق شده ای از سرمایه برای سقف بازپرداخت اکتفا کرده اند. پس از آنان برخی بازه ای را برای ضریب سقف بازپرداخت ارائه داده اند. یک مورد هم که مورد شماره 9 است ضابطه ای بسیار شفاف ارائه داده که برای بازه ای 5 پله ای، به ازای هر سال اضافه شدن به مدت زمان بازپرداخت، یک پله به سقف بازپرداخت اضافه می شود. سقف بازپرداخت برای شرکت های مورد مطالعه در جدول زیر آورده شده است.

مدت زمان بازپرداخت

هر تامین مالی مبتنی بر درآمد مدت زمانی را برای بازپرداخت مشخص می کند. این مدت زمان برای هر یک از شرکت های سرمایه گذاری مطالعه شده بازه ای دارند که در جدول زیر آورده شده است. برای دو شرکت بازه مدت زمان در منابع مورد مطالعه ذکر نشده بود فلذا منعطف ذکر گردید. همانطور که مشاهده می شود حداقل زمان بازپرداخت به طور متوسط ۲ تا ۳ سال و حداکثر مدت زمان بازپرداخت ۴ تا ۵ سال است.

شرایط متقاضی

برای اختصاص سرمایه مبتنی بر درآمد شرایط اولیه ای توسط هر یک از شرکت های مورد مطالعه ذکر می شود. آنچه که مشهود است، معیارهایی مانند داشتن حداقلی از درآمد ماهانه ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری یا سالانه، داشتن حاشیه سود ناخالص، داشتن تجربه و سابقه در کسب و کار و در برخی موارد داشتن حداقلی از امتیاز اعتباری از شرایط اولیه دریافت این تامین مالی برای تمامی شرکت هایی است که این ابزار تامین مالی را ارائه می دهند. شرایط اولیه متقاضیان برای درخواست دادن به هر یک از شرکت های مورد مطالعه در جدول زیر آورده شده است.

مدت زمان بررسی درخواست

این پارامتر در مطالعه موردی اول در این پژوهش که مربوط به شرکت لایترکپیتال بود، به عنوان یک پارامتر مهم در چارچوب سرمایه گذاری ابزار مبتنی بر درآمد در نظر گرفته نشده بود. اما با مطالعه تطبیقی مشاهده شد که این شرکت ها این پارامتر را به عنوان یکی از ویژگی های مثبت خود ارائه می دهند. مدت زمان بررسی و تایید درخواست یکی از مهمترین پارامترها برای تیم ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری هایی است که حوصله کاغذبازی و درگیر فرآیندهای غیرشفاف و طولانی را ندارند. لذا بعضی از شرکت ها این مورد را ذکر کرده اند که سیستمی بسیار شفاف و معلوم برای تصمیمگیری دارند و حتی می توانند در کمتر از ۴ ساعت یک درخواست را تایید کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.