ارزش فعلی خالص چیست؟


بررسي تحليلي نظام سربازي اجباري درايران

خالص ارزش فعلی (NPV) در این روش، کلیه وجوه بر اساس یک نرخ بازده قابل قبول (هزینه تأمین مالی) تنزیل می گردند و با استفاده از فاکتورهای بهره ارزش فعلی، خالص ارزش فعلی محاسبه خواهد گردید. در صورت مساوی بودن جریان های نقدی سالانه از فاکتور بهره ارزش فعلی اقساط مساوی یک ریالی و در صورت مساوی نبودن جریان های نقدی سالانه از فاکتور بهره ارزش فعلی یک ریال استفاده می گردد. مبنای پذیرش یک پروژه سرمایه گذاری، وجود خالص ارزش فعلی مثبت است. در صورت وجود چندین پروژه سرمایه گذاری، پروژه دارای بالاترین خالص ارزش فعلی مثبت، انتخاب خواهد شد.

نقاط ضعف و قدرت ارزش فعلي خالص. اصولا در محاسبه ارزش فعل خالص به ميزان سود توجه مي شود و در محاسبه آن، ارزش زماني پول مورد توجه قرار مي گيرد؛ در نتيجه با استفاده از آن مي توان در مورد طرح ها سرمايه گذاري ( كه هدف از اجراي آنها تحصيل سود است و براي چندين سال داراي جريان نقدي مي باشد) قضاوت كرد. از آنجا كه ارزش فعلي خالص طرحها را برحسب واحد پول (ريال) بيان مي كنند، براي موارد زير مي توان از آن استفاده كرد: —1. ارزيابي انواع طرح هاي سرمايه گذاري —2. انتخاب مناسبترين طرح —3. محاسبه تاثيراتي كه ارقام تشكيل دهنده بودجه سرمايه اي شركت در ثروت سهامداران دارد. محاسبه ارزش فعلي خالص در مقايسه با دوره برگشت سرمايه مشكلتر است و از آنجا كه اين رقم براساس نرخ بازده ((واقعي)) طرح استوار نيست، در تفسير آن بايد احتياط كرد.

نرخ بازده داخلی (IRR) نرخ بازده داخلی، نرخ سود تضمین شده ای است که منجر به تساوی ارزش فعلی خالص جریان های نقدی ورودی و ارزش فعلی خالص جریان های نقدی خروجی خواهد شد. نرخ بازده داخلی نرخی است که به ازای آن خالص ارزش فعلی صفر می گردد. مبنای پذیرش یک پروژه سرمایه گذاری، وجود نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ هزینه تأمین مالی است. در صورت وجود چندین پروژه سرمایه گذاری، پروژه دارای بالاترین نرخ بازده داخلی (مشروط به بیشتر بودن ارزش فعلی خالص چیست؟ از نرخ هزینه تأمین مالی)، انتخاب خواهد شد.

نقاط قوت و ضعف نرخ بازده داخلی: در محاسبه نرخ بازده داخلي، ارزش زماني پول در نظر گرفته مي شود و اين نقطه قوت اين معيار است. با اين معيار متوسط نرخ بازده سالانه طرح هاي مختلف سرمايه گذاري را با توجه به جريان هاي نقدي محاسبه مي كنند. بيان نرخ بازده داخلي به صورت درصد مزيت بزرگي است، زيرا بيشتر مديران به راحتي مي توانند ميزان ميزان مطلوب بودن يك طرح را با توجه به نرخ بازده داخلي تشخيص دهند. اما از بين معيارهاي سه گانه ارزيابي طرحها، محاسبه نرخ بازده داخلي از همه مشكلتر است. عيب بزرگ اين معيار ضعفي است ارزش فعلی خالص چیست؟ كه در برابر متفاوت بودن مبلغ خالص سرمايه گذاري دارد، در نتيجه بايد گفت كه معيار نرخ بازده داخلي در انتخاب طرحهاي سرمايه گذاري كاربرد محدودي دارد.

مقایسه بین دو روش NPV و IRR هر چند در اغلب موارد، ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از این دو روش منتج به نتایج یکسانی خواهد گردید؛ اما تحت شرایط زیر می توان انتظار داشت که نتایج حاصله از این دو روش متفاوت باشند : * تفاوت مبالغ سرمایه گذاری اولیه پروژه ها * تفاوت زمان بندی جریان وجوه نقد پروژه ها * تفاوت عمر پروژه ها * تفاوت فرض بنیادی دو روش (در روش خالص ارزش فعلی فرض بر این است که وجوه حاصل از اجرای پروژه سرمایه گذاری مجدداًً با نرخ بازده مورد انتظار یا نرخ هزینه تأمین مالی، سرمایه گذاری خواهد شد. در حالی که در روش نرخ بازده داخلی فرض بر این است که وجوه حاصل از اجرای پروژه سرمایه گذاری مجدداًً با نرخ بازده داخلی، سرمایه گذاری خواهد شد. در اغلب موارد، این دو نرخ متفاوت هستند.) در مواردی که بین نتایج حاصل از دو روش تفاوت وجود دارد، اکثر تحلیل گران مالی معمولاً بر نتایج حاصل از روش خالص ارزش فعلی تأکید می ورزند. شاخص سودآوری (PI) در مواردی که پروژه های سرمايه گذاری، دارای مبالغ سرمایه گذاری اولیه متفاوتی باشند، خالص ارزش فعلی پروژه ها معیار مناسبی برای ارزیابی و انتخاب نیست. چرا که در صورت یکسان بودن سایر شرایط، پروژه های بزرگتر نسبت به پروژه های کوچکتر، از ارزش فعلی خالص بیشتری برخوردار بوده و این موضوع، تصمیم گیری را با مشکل مواجه خواهد نمود. در چنین مواردی، از شاخص سودآوری بهره گرفته می شود که مبنای یکسانی را برای مقایسه و ارزیابی پروژه های سرمايه گذاری با اندازه های گوناگون فراهم می سازد. مبنای پذیرش یک پروژه سرمایه گذاری، وجود شاخص سودآوری بیشتر از یک است. در صورت وجود چندین پروژه سرمایه گذاری، پروژه دارای بالاترین شاخص سودآوری (مشروط به بیشتر بودن از یک)، انتخاب خواهد شد. دوره بازیافت سرمایه (PBP) این روش، مدت زمان لازم برای بازیافت جریان های ارزش فعلی خالص چیست؟ نقدی خروجی (مبالغ سرمايه گذاری اولیه) از طریق جریان های نقدی ورودی سالانه را اندازه گیری می نماید. در این روش، ارزش زمانی پول، ارزش اسقاط در پایان عمر مفید و وجوه تحصیل شده پس از دوره بازیافت سرمایه نادیده گرفته می شوند. در دوره های بی ثباتی اقتصادی یا مواقعی که تأمین سرمایه از طریق استقراض یا انتشار سهام مشکل است، مدیران ترجیح می دهند پروژه هایی را اجرا نمایند که دوره بازیافت سرمایه نسبتاً کوتاهی دارند. هر چند دوره بازیافت سرمایه نسبتاً کوتاه می تواند معرف ریسک کمتر پروژه سرمایه گذاری باشد؛ اما کوتاه بودن دوره بازیافت سرمایه دلیلی بر سودآور بودن یک پروژه نسبت به سایر پروژه ها نیست. در صورت وجود چندین پروژه سرمایه گذاری، پروژه دارای کمترین دوره بازیافت سرمایه انتخاب می گردد. نقاط قوت و ضعف دوره بازیافت سرمایه ضعف ها: 1. با این معیار نمی توان سودآوری طرح های مختلف سرمایه گذاری را مقایسه نمود. 2- عدم توجه به جریان‌های نقد پس از دورة بازگشت. 3- عدم توجه به عامل ارزش زمانی پول. مزيت ها: 1- به راحتی درک می شود. 2- محاسبه آن آسان است. 3- براحتی تفسیر می شود. >برای حل مشکل عدم توجه به جریان‌های نقد پس از دورة بازگشت، از متوسط ارقام جریان‌های نقد سالانه استفاده می‌شود.

قیمت طلا (مثقال ۱۸ عیار، گرم ۱۸ عیار) چهارشنبه ۳۰ شهریور

قیمت طلا (مثقال ۱۸ عیار، گرم ۱۸ عیار)

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۳۰ شهریور با 8,100 تومان کاهش، 1,298,400 معامله شد .

قیمت طلا مثقال 18 عیار در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۳۰ شهریور با 62,000 تومان کاهش، 5,603,000 معامله شد.

قیمت سکه نیز در بازار امروز بصورت زیر است:

قیمت سکه امامی در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۳۰ شهریور با 35,000 تومان کاهش، 14,260,000 معامله شد.

قیمت سکه بهار آزادی در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۳۰ شهریور با 3,000 تومان کاهش، 13,299,000 معامله شد.

قیمت نیم سکه در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۳۰ شهریور با 18,000 تومان کاهش، 7,950,000 معامله شد.

قیمت ربع سکه در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۳۰ شهریور با 37,000 تومان کاهش، 4,940,000 معامله شد.

جدول مقایسه قیمت ارزها

ارز قیمت لحظه تغییر
طلا گرمی 18 عیار 1,298,400 -8,100 (%-0.62)
طلا مثقال 18 عیار 5,603,000 -62,000 (%-1.09)
سکه امامی 14,260,000 -35,000 (%-0.24)
سکه بهار آزادی 13,299,000 -3,000 (%-0.02)
نیم سکه 7,950,000 -18,000 (%-0.23)
ربع سکه 4,940,000 -37,000 (%-0.74)
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

جدول قیمت طلا گرمی 18 عیار در چند روز اخیر

ارز قیمت تغییر تاریخ
طلا گرمی 18 عیار 1,293,800 -12,700 (%-0.97) امروز
طلا گرمی 18 عیار 1,306,500 -400 (%-0.03) دیروز
طلا گرمی 18 عیار 1,306,900 -2,300 (%-0.18) 2 روز پیش
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

نمودار هفتگی، ماهانه، سالانه قیمت طلا گرمی 18 عیار

 • نمودار خطی نمودار کندل استیک

ابزار تبدیل نرخ طلا گرمی 18 عیار به تومان

قیمت طلا

قیمت طلا در کنار فاکتورهای دیگر مثل قیمت دلار، قیمت یورو، قیمت مسکن، شاخص بورس، قیمت ارز دیجیتال و نرخ تورم از جمله عوامل تاثیرگذار در اقتصاد خرد و کلان است. برای اطلاع از قیمت روز هر کدام از موارد گفته شده، می توانید به صفحه قیمت ها مراجعه کنید. بین تمام این موارد، طلا خوش‌‌آب‌ورنگ‌ترین و دوست‌داشتنی‌ترین مورد سرمایه‌گذاری طلا به‌حساب می‌آید.

شاید شما هم موقع خرید هدیه، همیشه به طلا به‌عنوان یک گزینه جدی فکر کنید. طلا الزاما گزینه گران قیمتی نیست، اما بیشتر از هدایای دیگر به چشم می‌آید. چرا که طلا می‌تواند «ارزش» را در خودش ذخیره کند و در موقع فروش، با قیمتی نزدیک به قیمت خرید طلا، نقد شود.

بیشتر ما همیشه مقداری طلا داریم. خانم‌ها از این فلز زیبا به‌ عنوان زینت استفاده می‌کنند آقایان با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود طلا یا سکه می‌خرند. برای هر دو گروه قیمت طلا اهمیت دارد. سرمایه‌گذاران نیز بخشی از سبد دارایی خود را به طلا یا اوراق مبتنی بر طلا اختصاص می‌دهند.

ویژگی‌هایی مثل نقدشوندگی سریع، حمل آسان (ارزش بالا در حجم کم) و نگهداری راحت (فاسد نمی‌شود، زنگ نمی‌زند و از بین نمی‌رود) باعث شده که این فلز کمیاب از دیرباز مورد توجه افراد و دولت‌ها قرار بگیرد.

طلا به‌عنوان یک مورد سرمایه‌گذاری

حتما شنیده‌اید که می‌گویند نباید تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشت. سرمایه‌گذاران معمولا با متنوع کردن سبد دارایی خود می‌کوشند که ریسک سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنند؛ و طلا یکی از گزینه‌های جدی در یک سبد متنوع است.

در بسیاری از موارد گزینه‌های دیگر مثل دلار، سهام، اوراق بدهی، زمین و سپرده‌بانکی در کنار طلا قرار می‌گیرند. در شرایط پرریسک و با نااطمینانی بالا، سهم طلا در سبد بیشتر می‌شود. مثلا اگر کشوری ترس جنگ داشته باشد، به این دلیل که می‌تواند مقدار زیادی پول را در حجم کمی از طلا ذخیره کند، تقاضا برای طلا بالا می‌رود و به دنبال این کشش تقاضا (demand pull) قیمت طلا افزایش ارزش فعلی خالص چیست؟ می‌یابد.

به دلیل ریسک سیاسی بالا و نااطمینانی‌های متعدد در ایران، ایرانی‌ها همیشه به طلا توجهی ویژه دارند.

عوامل تاثیرگذار در قیمت طلا

مثل هر کالای دیگری، قیمت طلا با سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. عرضه طلا تقریبا عدد ثابتی است و سالانه حدود ۲۵۰۰ تن طلا از معادن خارج می‌شود. بنابراین در تحلیل قیمت طلا، معمولا سمت عرضه نادیده گرفته شده و به عوامل موثر بر تقاضا توجه می‌شود. (مشتق حجم عرضه صفر فرض می‌شود.)

یک نکته بسیار جالب این است که می‌توانیم فرض کنیم هزینه معدن‌کاری طلا در جهان عدد ثابتی است: با کشف روش‌های نوین استخراج، هزینه معدن‌کاری کم می‌شود، اما از سوی دیگر با پیشروی فرایند استخراج، منابع طلا دور از دسترس‌تر شده و سختی معدن‌کاری افزایش می‌یابد. پیشرفت فناوری در تقابل با دشوارترشدن استخراج، باعث می‌شود که هزینه تولید هر اونس طلا عددی ثابت (حدود ۲۰۰ دلار برای هر اونس) باشد.

پس دیدیم که قیمت طلا نه تابع تغییر در عرضه (کشف معدن جدید) است و نه از پیشرفت فناوری تاثیر می‌گیرد. بلکه سمت تقاضا مهم‌ترین عامل موثر بر قیمت طلا است.

قیمت طلای در کشورهای مختلف هم با تقریب خوبی ثابت است. اگر قیمت طلا در یک کشور به شکلی فاحش تغییر کند، با صادرات یا واردات، قیمت طلا به سرعت به عدد جهانی نزدیک می‌شود. از این نظر بازار جهانی طلا یکی از چابک‌ترین و ایده‌آل‌ترین بازارها (بازار رقابت کامل) است.

با این وجود ممکن است قیمت جهانی طلا ضرب‌در قیمت دلار، همیشه برابر با قیمت طلا در ایران نباشد. به خصوص که تجارت طلا در ایران آزاد نیست و ممکن است در مواردی قیمت طلا بالاتر یا پایین‌تر از قیمت جهانی باشد.

مثلا قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در مهرماه ۱۳۹۸ برابر با ۳۴ دلار است. با ضرب قیمت دلار در این روز (۱۱۴۵۰) به قیمت ۳۸۹۳۰۰ تومان برای هر گرم می‌رسیم. در حالی که در این روز هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۴۰۸۹۰۰ تومان معامله می‌شود. اما در شرایط عادی این اختلاف (بین ۵ تا ۱۰ درصد) زیاد نیست.

با توجه به این که نااطمینانی بر ارزش فعلی خالص چیست؟ سرعت گردش پول اثر می‌گذارد، حباب قیمت طلا با سرعت گردش پول همبستگی خواهد داشت. اما رابطه حباب سکه و طلا با سرعت گردش پول، یک رابطه عِلّی نیست.

با توجه به حرفی که زدیم، ممکن است این تصور ایجاد شود که در بلندمدت نباید تفاوتی فاحش بین رشد قیمت دلار و رشد قیمت طلا دیده شود. این تصور درست نیست. چرا که قیمت طلای جهانی هم به‌طور میانگین افزایشی است و در بلندمدت، قیمت طلا با شیبی تندتر از رشد قیمت دلار، بالا می‌رود.

طلا و اثر تقویمی

به تاثیر روزهای سال و مناسبت‌های تقویمی بر قیمت یک کالا، اثر تقویمی یا calendar effect می‌گویند. قیمت طلا هم از این اثر تاثیر می‌گیرد.

برای مثال در نزدیکی عید نوروز شاهد افزایش قیمت طلا هستیم. همچنین در اواخر ماه ذوالحجه و پیش از شروع محرم و صفر، به دلیل افزایش تعداد ازدواج‌ها، قیمت طلا کمی بالا می‌رود. ماه شعبان از دیگر ماه‌هایی است که به دلیل داشتن اعیاد و مناسبت‌های مقدس، تقاضای برای طلا بالا می‌رود.

افرادی که قصد دارند در بازه زمانی کوتاه، از بازار طلا نوسان بگیرند می‌توانند روی این آثار کوتاه‌مدت حساب کنند. تقارن نوروز ۱۳۹۹ با ماه شعبان می‌تواند اثر تقویمی بر قیمت طلا را تقویت کند. با این حال اثر تقویمی تنها عامل تاثیرگذار در بازار طلا نیست و سرمایه‌گذار هوشمند باید جمیع شرایط را در تحلیل خود لحاظ کند.

برش‌های تاریخی در قیمت طلا

همان‌طور که گفتیم جهش قیمت طلا با افزایش نااطمینانی ارتباط دارد. در ایران عموما جهش قیمت طلا به دنبال افزایش قیمت دلار صورت می‌گیرد. این سازوکار بسیار طبیعی است. با افزایش قیمت دلار مردم برای حفظ دارایی نقدی خود، بخشی از پول خود را به طلا تبدیل می‌کنند.

افزایش تقاضا قیمت طلا را تا جایی بالا می‌برد که به قیمت جهانی برسد. از آنجا به بعد، خرید طلا دیگر صرفه نخواهد داشت و تقاضا به تعادل می‌رسد. اگر میزان نااطمینانی بالا باشد، ممکن است قیمت از قیمت جهانی ضربدر قیمت دلار بیشتر شود. به تعبیر دیگر، با سنجش میزان حباب طلا، می‌شود میزان نااطمینانی را سنجید.

عطف اول:

بعد از انقلاب قیمت سکه در ایران افزایش یافت. بسیاری از مردم از وضعیت آینده اقتصاد بی‌اطلاع بودند و با خرید سکه، از سرمایه‌های خود حفاظت کردند. در این دوران قیمت هر سکه از ۴۲۰ تومان به ۱۳۰۰ تومان (۲۱۰% رشد) رسید.

عطف دوم:

در سال ۱۳۶۵ و با بالاگرفتن آتش جنگ، وضعیت نامشخص پایان جنگ و آغاز جنگ شهرها، قیمت سکه از ۶۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان (۶۹% رشد) رسید.

عطف سوم:

در دور دوم ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و با افزایش شدید بودجه عمرانی کشور، قیمت سکه از ۱۶ هزار تومان به نزدیک ۳۰ هزار تومان (۸۷% رشد) افزایش یافت.

استثنا:

در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، اقتصاد ایران ثبات داشت و میزان ارزش فعلی خالص چیست؟ نااطمینانی تغییر شگرفی را تجربه نکرد. قیمت سکه در این دوران نیز شیبی متعادل را تجربه کرد.

عطف چهارم:

دور دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد اما دوران عجیبی بود. تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و عوامل سیاسی داخلی از سوی دیگر باعث شد که قیمت سکه از سال ۱۳۸۸ به بعد رشد شدیدی داشته باشد. اوج این رشد بعد از سال ۹۰ رخ داد و قیمت هر سکه از زیر ۵۰۰ هزار تومان به بالای یک و نیم میلیون تومان (بیش از ۲۰۰% رشد) افزایش یافت.

عطف پنجم:

سال ۹۶ هم دورانی تاریخی در قیمت سکه بود. زمانی که سیاست‌های سخت‌گیرانه ترامپ هر سکه را از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به نزدیک ۴ میلیون تومان (۲۳۳% رشد) رساند. رشدی که در تاریخ ایران بعد از انقلاب بی‌سابقه بود.

به غیر از یک مورد استثنا (خاتمی) به نظر می‌رسد که دور دوم ریاست‌جمهوری‌ها شاهد جهش قیمت طلا و سکه هستیم.

شکل‌های مختلف خرید طلا

طلا را به شکل‌های مختلفی می‌شود خرید:

 • طلای زینتی نو (اجرت ساخت بالا دارد و موقع فروش ارزش خود را از دست می‌دهد.)
 • طلای دست‌دوم (اجرت ساخت ندارد، اما معمولا قیمت خریدوفروش آن یکسان نیست). توصیه می‌کنیم در هنگام خرید طلای دسته دوم، به نکات مهم تشخیص طلای اصل از بدل، توجه کنید.
 • شمش طلا (طلای خام که به شکل ابزاری زینتی یا کاربردی در نیامده باشد.)
 • سکه طلا (قیمت آن با قیمت طلای هم‌وزنش یکی نیست. به این اختلاف حباب قیمت سکه می‌گویند.)
 • طلای آب شده (طلای دست‌دوم به صورت آب‌شده و بدون اجرت فروخته می‌شود.)
 • گواهی سپرده طلا (طلا در انبار استاندارد نگه‌داری می‌شود و با گواهی سپرده به‌عنوان یک ورق بهادار قابل دریافت است.)

وقتی از قیمت طلا حرف می‌زنند، منظور قیمت یک گرم طلای شمش است.

گواهی سپرده طلا

همان‌طور که گفتیم، گواهی سپرده یکی از شکل‌های مرسوم برای سرمایه‌گذاران است. در این روش افراد بعد از دریافت کد بورسی می‌توانند به صورت تلفنی یا آنلاین اقدام به خریدوفروش گواهی سپرده طلا کنند.

مرسوم‌تر شدن این ابزار مالی کمک خواهد کرد که قیمت طلا در سازوکاری شفاف‌تر به‌صورت عرضه‌وتقاضا تعیین شود. همچنین افراد با پرداخت ۱۰ درصد قیمت سکه طلا می‌توانند یک واحد سرمایه‌گذاری بخرند. (هر ده برگه سپرده معادل یک سکه طلا است.)

این روش، ریسک نگه‌داری کم‌تر و نقدشوندگی بیشتری دارد. با این وجود در شرایط نااطمینانی مثل جنگ، بلایای طبیعی یا تحریم، اعتماد به بازارهای مالی کم‌تر می‌شود و مردم طلای فیزیکی را به اوراق سپرده ترجیح می‌دهند.

قیمت طلا و اقتصاد رفتاری

می‌توانیم بگوییم که دو دسته عوامل می‌تواند بر قیمت طلا تاثیر بگذارد. عوامل غیرروانی و عوامل روانی.

عوامل غیرروانی مثل تغییری چشمگیر در عرضه طلا ارتباطی با وضعیت رفتاری جامعه ندارد. مثلا شاید معدنی بزرگ کشف شود که بتواند تولید سالانه طلا در جهان را افزایش دهد.

وقتی با پایان جنگ، دولت بودجه عمرانی خود را افزایش می‌دهد و با افزایش هزینه‌های دولت، نرخ ارز و به دنبال آن قیمت طلا بالا می‌رود، با یک مسئله کلاسیکی اقتصاد کلان مواجه هستیم. (اگر نخواهیم وضعیت رفتاری دولت‌ها را بررسی کنیم.)

اما وقتی با بالارفتن نااطمینانی، تقاضا برای طلا بالا می‌رود، برای توصیف شرایط به اقتصاد رفتاری نیاز خواهیم داشت.

هر دو دسته عامل کلاسیکی و رفتاری بر قیمت طلا اثر می‌گذارد. اما یک نکته جالب در بررسی نمودار تاریخی طلا وجود دارد. رفتار این مورد سرمایه‌گذاری بی‌اندازه به رفتار بازار مسکن شبیه است و هر دو مورد یک رشد پیوسته بیست درصد سالانه (به‌طور متوسط) را تجربه می‌کنند. چرا؟

اگر دلایل بنیادی و غیررفتاری عامل بالا و پایین رفتن قیمت طلا بود، بعید بود چنین الگویی را مشاهده کنیم. اما شباهت حرکت دو نمودار این پیام را در خود دارد که افرادی با وضعیت روان‌شناختی مشابه در دو بازار مسکن و طلا فعال هستند. بهره انتظاری برای این افراد، ۲۰ درصد است. اگر قیمت طلا و مسکن از این بازده فراتر برود آن‌ها فروشنده می‌شوند و در بازدهی کم‌تر از ۲۰ درصد، خریدار. همین رفتار جمعی باعث می‌شود که بازدهی طلا و مسکن در این کانال کنترل شود.

اطلاعات جالب در مورد طلا

طلا فلزی چکش‌خوار است و به‌سادگی شکل می‌گیرد. همین موضوع باعث شد که در دوران باستان، نفیس‌ترین و ظریف‌ترین مصنوعات از طلا ساخته شوند.

قیمت طلای ۲۴ عیار از عیارهای ۲۲ و ۱۸ بالاتر است. اما برای نگه‌داری و سرمایه‌گذاری طلای ۲۴ بهترین گزینه نیست. طلای خالص (۹۹٫۹%) به‌سادگی آسیب می‌بیند و تغییر شکل می‌دهد.

تمام طلایی که در جهان وجود دارد را می‌شود در یک مکعب به ابعاد ۱۸*۱۸*۱۸ متر (به‌اندازه یک ساختمان ۹ طبقه) جای داد! اما وزن همین مکعب نزدیک به ۲۰۰ هزار تن خواهد بود. بله، طلا فلزی بسیار چگال است.

یک تن طلا فقط ۵۱ لیتر حجم دارد. تمام طلای جهان حدود ۷٫۵ تریلیون دلار ارزش دارد. جالب است که این عدد نصف GDP چین و حدود یک‌سوم GDP آمریکا است. اما آیا چین می‌تواند تمام طلای جهان را بخرد و پول اضافه بیاورد؟

خیر! اگر چین بخواهد تمام طلای دنیا را بخرد، قیمت به‌شدت بالا می‌رود. قیمت آخرین گرم طلای باقی‌مانده در خارج از خاک چین به بی‌نهایت خواهد رسید. بنابراین هیچ‌کس قادر نیست تمام طلای جهان را بخرد. به‌خصوص که اگر یک فرد با هزینه بی‌نهایت این حجم طلا بخرد، موقع فروش با کاهش قیمت مواجه می‌شود و سنگین‌ترین زیان تاریخ را تجربه می‌کند.

فراموش نکنید که طلا یکی از پرکشش‌ترین (الاستیک‌ترین) کالاهای جهان است. یعنی اندکی تغییر در قیمت، به تغییری بزرگ در تقاضا منجر می‌شود.

بیشترین ذخیره طلای جهان به ترتیب در اختیار آمریکا (۴٫۳% از تمام طلای جهان)، آلمان (۱٫۸%)، ایتالیا (۱٫۳%)، فرانسه (۱٫۳%)، روسیه (۱٫۱۶%)، چین (۱%)، سوئیس (۰٫۵%)، ژاپن (۰٫۴%)، هند (۰٫۳%) و هلند (۰٫۳%) است. همین ده کشور مالک ۱۲٫۳۶ درصد از تمام طلای موجود در جهان هستند.

۰٫۱۳ درصد طلای جهان در ایران است، یعنی ۲۵۰ تن. تخمین‌زده می‌شود که ایران ۳۲۰ تن طلای کشف نشده در معدن داشته باشد.

پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۷۵ دیگر هیچ طلای استخراج‌شده‌ای در جهان باقی نماند. در آن زمان بازیافت طلاهای دست‌دوم تنها منبع عرضه طلا خواهد بود. هرچند منابعی مثل طلای محلول در آب اقیانوس یا معادن مدفون زیر لایه‌های یخی قطب جنوب همچنان دست‌نخورده باقی می‌ماند.

مجمع وسبحان ۱۴۰۱ | چقدر سود تقسیم شد؟

به گزارش نبض بورس، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سبحان با حضور ۶۷.۲۴ درصد سهامداران، نماینده سازمان بورس، نماینده موسسه حسابرسی و بازرس قانونی و ناظرین به ریاست آقای عبادی به صورت حضوری و آنلاین برگزار گردید، آقای مومنی مدیرعامل شرکت گزارشی از فعالیت شرکت در خصوص سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ به صورت زیر ارائه دادند:

اهم اتفاقات موثر بر بازار سرمایه در دوره مالی مورد گزارش

افزایش اسپرد نرخ سامانه نیما و نرخ بازار آزاد: در بورس تهران نزدیک به ۶۵ درصد از ارزش بازار مربوط به شرکت‌های تولید کننده مواد خام است که قیمت گذاری محصولات این شرکت‌ها متاثر از نرخ ارز می‌باشد. از ابتدای مرداد ۱۴۰۰ تا انتهای تیر ۱۴۰۱ میانگین اسپرد دلار نیما ۱۷ درصد بوده است که این اسپرد اخیرا افزایش یافته و سودآوری شرکت‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

افزایش جذابیت بازار بدهی: همانطور که در رابطه با شرایط شاخص بورس توضیح داده شد عدم رشد مناسب بازار در کنار دامنه نوسان ۲۰ الی ۲۵ درصد بازار بدهی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در این بازار ایجاد کرد. لازم به ذکر است میانگین بلند مدت بازار ۲۱.۹ درصد می‌باشد. نرخ اسناد خزانه اسلامی از ۲۱.۴ درصد در تیر ۱۴۰۰ به ۲۲.۵ درصد در تیر ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

افزایش تورم: گزارش اخیر آمار تورم منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای از ۴۴ درصد در تیر ماه ۱۴۰۰ به ۵۴ درصد در تیر ماه ۱۴۰ افزایش یافته است. این افزایش ۱۰ واحدی عمدتا ناشی از حذف تخصیص ارز مرجع به کالای اساسی بود که می‌توان قیمت‌های فروش واحد‌های تولید کننده کالا‌های اساسی را تحت تاثیر قرار دهد.

رشد قیمت جهانی کالاها: ۶۵ درصد بازار سهام تولید کنندگان مواد خام می‌باشند که قیمت آن‌ها تابعی از قیمت‌های جهانی است و روند قیمت جهانی در یک سال گذشته صعودی بوده و از محدوده شاخص ۹۶ در تیر ماه ۱۴۰۰ تا شاخص ۱۱۷ واحد در تیر ماه ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

رشد قیمت نفت: قیمت جهانی نفت در دوره‌های جاری میانگین ۹۲.۲ دلار به ازای هر بشکه تثبیت شد و شرکت‌های تولید کننده محصولات پالایشی و پتروشیمی‌ها با بهبود چشم انداز اقتصادی دنیا که از امید به بهبود وضعیت بیماری کرونا حاصل می‌شود در کنار جنگ روسیه و اوکراین و هم چنین کنترل عرضه نفت توسط سران اوپک با افزایش قیمت نفت در بازار‌های ارزش فعلی خالص چیست؟ جهانی مواجه شدند.

ترکیب ارزش روز سرمایه گذاری‌های شرکت در پایان سال مالی مورد گزارش

عمده سرمایه گذاری شرکت در پتروشمیران (۶۵ درصد) می‌باشد (۱.۵۳۲ میلیارد تومان).
۳ درصد سرمایه گذاری‌ها در املاک می‌باشد (۸۰ میلیارد تومان).
سرمایه گذاری‌های بورسی ۳۲ درصد از کل سرمایه گذاری‌های شرکت می‌باشد (۷۵۰ میلیارد تومان).
جمع ارزش روز سرمایه گذاری‌های شرکت ۲.۳۶۳ میلیاردتومان می‌باشد.
شرکت سبحان مالک ۱۲.۵ درصد از سهام شرکت پتروشمیران می‌باشد که خود مالک عمده سهام شرکت پلی پروپیلن جم (۴۴ درصد) را در اختیار دارد.
در پلی پروپیلن جم سود دو برابر شده است و به ۴۳.۳۸۴ میلیارد رسیده است. حاشیه ناخالص به ۴۱ درصد افزایش پیدا کرده و استمرار مالیاتی و بازگشت پروپیلن بوده است.
ارزش ذاتی (NAV) وسبحان، مشابه سال قبل ۶۲ درصد است.

عملکرد مالی شرکت

مجمع وسبحان ۱۴۰۱ | چقدر سود تقسیم شد؟

سود از ۲۵۱ میلیارد تومان به ۵۳۴ میلیارد تومان رسیده که افزایش قیمت سهم پتروشمیران سهم زیادی در رشد سود داشته است.

وضعیت سرمایه گذاری در املاک

بهای تمام شده سرمایه گذاری در املاک از ۱.۲۰۳ میلیارد ریال در سال مالی قبل به ۴۶۳ میلیارد ریال در سال مالی مورد گزارش کاهش یافته که علت آن فروش واحد‌های طبقه ۳ و ۷ و تغییر طبقه بندی واحد ۴ ساختمان مهدیار می‌باشد.

سوالات مطرح شده در مجمع:

شرکت NAV خود را ۵۳۴ توامان اعلام کرده در صورتی که پایا تدبیر ۵۸۲ تومان اعلام کرده است، دلیل این موضوع چیست؟ پایا تدبیر این نرخ را بر اساس گزارش کارشناسی رسمی دادگستری اعلام کرده و شرکت نرخ خود را بر اساس قیمت تابلو اعلام کرده است.

مطالبات از پتروشمیران در چه وضعیتی است؟ مطالبات از پتروشمیران ۳۳۴ میلیارد تومان بوده که حدود ۸۰ میلیارد تومان آن وصول شده و شرکت برای باقی مانده زمان طولانی را اعلام کرده است (دی ماه) که پیگیری شرکت در این خصوص ادامه دارد.

علت عدم سرمایه گذاری شرکت در سهام شرکت‌ها چیست؟ با توجه به شرایط سیاسی کشور حدود ۱۸ درصد از پرتفوی سبحان متعلق به اوراق است که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

برنامه شرکت برای واگذاری جم پیلن چیست؟ شرکت اصراری بر نگهداری سرمایه گذاری ندارد و چنانچه شرایط خوبی باشد اقدام به واگذاری صورت خواهد گرفت. هر اقدامی که صورت بگیر اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

برنامه شرکت برای ورود به بورس چیست؟ با توجه به روند فعلی و در میان مدت بحث بورسی شدن شرکت با توجه به ترکیب دارایی‌های شرکت امکان پذیر نمی‌باشد.

در انتها به ازای هر سهم ۵۰۰ ریال سود تقسیم گردید، موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

ظهور نشانه های مثبت بورس در بازار/ حقیقی ‌ها با نمادهای بزرگ آشتی کردند

سبزپوشی بازار سرمایه در کنار ورود پول حقیقی پس از 13 ارزش فعلی خالص چیست؟ روز کاری، نشانه های مثبت بورس در روزهای گذشته بوده است.

ظهور نشانه های مثبت بورس در بازار/ حقیقی ‌ها با نمادهای بزرگ آشتی کردند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار سهام این روزها درگیر صعود و سقوط است و به نظر می رسد سهامداران خرد بیشترین تاثیر را در افت و خیزهای بورس دارند.

معامله‌ گران در شرایطی به استقبال آخرین روز معاملاتی هفته رفتند که روز گذشته شاخص کل پس از 6 روز رشد کرد. سبزپوشی بازار سرمایه در کنار ورود پول حقیقی پس از 13 روز کاری، نشانه های مثبت بورس در روزهای گذشته بوده است.

به عبارت دیگر، رشد شاخص کل بورس و ورود پول به بازار دو نشانه مثبت معاملات دیروز بود. بررسی نوع معاملات در بازار سهام نشان می دهد حقیقی ‌ها با نمادهای بزرگ بازار آشتی کرده‌اند.

تحلیلگران تکنیکال سطح یک میلیون و 390 هزار واحدی شاخص کل را مرز حمایت شاخص می‌ دانند که موجب برگشت شاخص شده است. اما در جریان معاملات امروز، برای دومین بار طی هفته جاری این سطح حمایتی شکسته شده و باید منتظر روزهای آینده ماند.

* شاخص در محدوده حمایتی قرار دارد

رضا گلستانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، می گوید: این احتمال وجود دارد که در هفته آینده شاهد چرخش بازار از سمت نمادهای کوچک به سمت سهم های بزرگ و شاخص ساز باشیم که البته با توجه به ریسک های موجود در بازار سرمایه این اتفاق با احتیاط کامل خواهد بود.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، خریداران برای خرید، چندان دست بالا قیمت نمی ‌دهند و نهایت سعی خود را برای خرید در قیمت‌های پایین، به کار می ‌گیرند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: این انتظار برای همه اهالی بازار وجود دارد که شاخص در محدوده حمایتی قوی که قرار دارد، چند روزی نوسان کند و به نظر می رسد نقطه برگشت بازار در همین حوالی باشد.

* افت شاخص های عملکردی بورس

در پایان معاملات روز چهارشنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل 4 هزار و 47 واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و 389 هزار و 79 واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی 29 صدم درصد بوده است.

شاخص کل هموزن نیز با کاهش 369 واحدی در سطح 404 هزار و 887 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی 9 صدم درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس 36 واحد افت کرد و در سطح 18 هزار و 732 واحد قرار گرفت.

* رشد ارزش کل معاملات بازار سرمایه

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 24 هزار و 727 میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به روز سه شنبه رشد 69 درصدی را نشان می دهد. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه با رشد 76 درصدی به 15 هزار و 58 میلیارد تومان رسید که 60 درصد از ارزش فعلی خالص چیست؟ ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می ‌دهد.

ارزش معاملات خرد سهام با کاهش 15 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 529 میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس 10 درصد بوده است.

* شروع مجدد خروج سرمایه حقیقی از بازار سهام

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 143 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

در معاملات روز چهارشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام آسیاتک (شرکت داده گستر عصر نوین)، خساپا (شرکت سایپا) و بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) اختصاص داشت.

* رشد صف‌های فروش در بورس

در معاملات چهارشنبه 61 نماد در صف خرید و 41 سهم نیز در صف فروش باقی ماندند. 240 نماد با رشد قیمت و 405 سهم نیز با افت قیمت روبرو شدند.

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار 190 میلیون تومان بود و ارزش صف ‌های خرید نیز در رقم 94 میلیارد تومان ایستاد.

در پایان معاملات نماد بالبر (شرکت کابل البرز)، حپترو (شرکت حمل و نقل پتروشیمی) و گدنا (شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد غاذر (کشت و صنعت پیاذر ) و غمهرا (تولیدی مهرام) تعلق داشت.

نرخ بازده داخلی Internal rate of return چیست؟

نرخ بازده داخلی Internal rate of return چیست؟

نرخ بازده داخلی (IRR) یک معیار بازده سرمایه گذاری است که سود و زیان یک پروژه را مشخص می کند. در حقیقت نرخ داخلی، عوامل خارجی مانند تورم، هزینه سرمایه گذاری و یا خطرات مختلف مالی را شامل نمی شود.
نرخ بازده داخلی، نرخ بازگشت نقدی با تخفیف هم نامیده می شود.
در زمینه پس انداز و وام، IRR یعنی نرخ بهره مؤثر است.
تحلیل گران اقتصادی معمولاً از این فاکتور در کنار ارزش خالص فعلی یا NPV استفاده می کنند.

در این روش تلاش می شود تا جریان نقدینگی با میزان بازگشت نامعلومی به میزان کنونی تنزیل داده شوند.

سودآوری یک سرمایه گذاری

شرکت ها از IRR در بودجه سرمایه استفاده می کنند تا سودآوری پروژه های سرمایه را با توجه به میزان بازده مقایسه کنند.

حداکثر ارزش خالص فعلی

نرخ بازده داخلی یک شاخص سودآوری، بهره وری، کیفیت یا عملکرد سرمایه گذاری است. این با ارزش خالص فعلی که نشان دهنده مقدار خالص یا مقدار اضافه شده توسط سرمایه گذاری است در تضاد است.

مدیریت سرمایه

شرکت ها از نرخ بازده داخلی برای ارزیابی مسائل سهام و برنامه ارزش فعلی خالص چیست؟ ارزش فعلی خالص چیست؟ های خرید سهام استفاده می کنند.

مراحل محاسبه نرخ بازده داخلی

 1. تخمین نرخ احتمالی بازده داخلی
 2. با استفاده از این نرخ ارزش فعلی خالص طرح را محاسبه نمایید.
 3. چنانچه ارزش فعلی خالص مثبت بود، از نرخ بالاتر و چنانچه منفی بود، از نرخ پایین تر استفاده کنید.
 4. این فرآیند را چند نوبت تکرار نمایید تا به نرخی دست یابید که طی آن ارزش فعلی خالص برابر با صفر باشد. در نهایت با تناسب بستن بین دو نرخ پایانی، نرخ دقیق بازده داخلی به دست می آید.

نرخ بازده داخلی در اکسل

تابع IRR در اکسل دو ورودی به شرح ذیل دریافت می کند.

 • جریان نقدی پروژه
 • نرخ IRR احتمالی

ورودی دوم که به صورت اختیاری وارد می شود مبنای اولیه محاسبات قرار می گیرد و در صورت وارد نکردن مقدار ۰٫۱ برای آن در نظر گرفته می شود. درواقع تابع IRR به صورت مرحله ای محاسبات را انجام می دهد بدین صورت که ابتدا نرخ ثابتی را به عنوان IRR در نظر می گیرد و در هر مرحله مقدار IRR را بهبود می دهد تا زمانی که با دقت ۰٫۰۰۰۰۱، مقدار IRR محاسبه شود. در این تابع اگر طی ۲۰ مرحله عدد IRR با دقت ۰٫۰۰۰۰۱ حاصل نشد، مقدار خروجی تابع برابر با خطا #NUM! خواهد بود.

به منظور استفاده از تابع IRR در اکسل ابتدا باید جریان نقدی پروژه (جریان نقدی پروژه در واقع مشخص می کند در هر مقطع زمانی چه میزان پول دریافت یا پرداخت کرده ایم) را درون سلول های اکسل به ترتیب دوره وقوع (که عموماً سالیانه است) ثبت نمود. سپس محدوده ثبت اطلاعات جریان نقدی به عنوان ورودی اول تابع IRR وارد می شود.

IRR چندگانه

هنگامی که علامت جریان نقدی بیشتر از یک بار تغییر می کند، مثلاً زمانی که جریان نقدی مثبت به دنبال آن ها منفی باشد و دوباره مثبت (+ + – – – +)، IRR ممکن است مقادیر واقعی چندگانه داشته باشد.
معادله IRR را نمی توان با روش تحلیلی حل کرد، بلکه تنها با تکرار میتوان به نتایج معادله رسید.

نرخ بازده داخلی تغییر یافته (MIRR)

نرخ بازده داخلی تغییر یافته (MIRR) هزینه سرمایه را در نظر می گیرد و هدف آن ارائه یک نشانگر بهتر از بازده احتمالی پروژه است. این نرخ تخفیف برای قرض گرفتن پول نقد اعمال می شود و IRR برای جریان نقدی سرمایه گذاری محاسبه می شود.

هنگامی که یک پروژه دارای IRR های چندگانه، ممکن است راحت تر باشد که IRR پروژه را با سود بازپرداخت شده محاسبه کنید. بر این اساس، MIRR مورد استفاده قرار می گیرد که دارای نرخ سرمایه گذاری مجدد است که معمولاً با هزینه سرمایه پروژه برابر است.

نقاط قوت و ضعف نرخ بازده داخلی

در محاسبه نرخ بازده داخلی، ارزش زمانى پول در نظر گرفته مى شود و این نقطه قوت این معیار است.
از بین معیارهاى سه گانه ارزیابى طرح ها، محاسبه نرخ بازده داخلى از همه مشکل تر است.
عیب بزرگ این معیار ضعفى است که در برابر متفاوت بودن مبلغ خالص سرمایه گذارى دارد.

پیشنهاد ویژه

شما هم می توانید جزء تیم تولید محتوای انبار آنلاین باشید و کسب درآمد کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.